• Health technology assessment to optimize health technology utilization: using implementation initiatives and monitoring processes. 

   Frønsdal, Katrine B; Facey, Karen; Klemp, Marianne; Norderhaug, Inger Natvig; Mørland, Berit; Røttingen, John-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2010-07)
   BACKGROUND: The way in which a health technology is used in any particular health system depends on the decisions and actions of a variety of stakeholders, the local culture, and context. In 2009, the HTAi Policy Forum ...
  • Helseøkonomisk analyse av bevacizumab+paclitaxel sammenlignet med paclitaxel alene som førstelinjebehandling ved metastatisk brystkreft 

   Movik, Espen; Hamidi, Vida; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp Gjertsen, Marianne (Rapport, Peer reviewed; Research report, 2009-04)
   BACKGROUND The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has been commissioned by Norwegian Directorate of Health’s Cancer Programme to make an assessment of the cost per progression-free year gained associated ...
  • HPV DNA-test for livmorhalskreft 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007-02)
   Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen blant kvinner på verdensbasis og utgjør ca. 10 prosent av all kreft hos kvinner. Livmorhalskreft er primært et resultat av vedvarende infeksjon med høyrisikotyper av ...
  • HPV RNA-test for livmorhalskreft 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Juvet, Lene Kristine; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-01)
   3-PAGE EXECUTIVE SUMMARY Background Cervical cancer is the second most common cancer in women world-wide and affects about 300 women in Norway each year. Cervical cancer develops through cellular abnormalities in the ...
  • In vitro modning av ubefruktede egg ved assistert befruktning 

   Holte, Therese Opsahl; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
  • Infeksjonsforebyggende tiltak ved operasjoner med innsetting av 

   Lauvrak, Vigdis; Jeppesen, Elisabeth; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011)
   NORSK: For å vurdere effekt av infeksjonsforebyggende tiltak ved innsetting av totalproteser i hofte har vi søkt etter og gjennomgått relevante systematiske oversikter og kunnskapsbaserte retningslinjer. Vi inkluderte åtte ...
  • Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter 2009 

   Jamtvedt, Gro; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-04)
  • Informasjon om forskningsbehov fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter i 2010 

   Norderhaug, Inger Natvig; Lindahl, Anne Karin; Mørland, Berit; Jamtvedt, Gro (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-05)
   NORSK: Kunnskapssenteret publiserer for fjerde år på rad en rapport om forskningsbehov. Dette er forskningsbehov som er identifisert på problemstillinger som er ansett som viktige for beslutningstakere i norsk helsetjeneste. ...
  • Informasjon om kunnskapshull fra Kunnskapssenterets systematiske oversikter og HTA-rapporter publisert i 2011 

   Norderhaug, Inger Natvig; Mørland, Berit; Jamtvedt, Gro (Research report, 2012)
  • Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuri 

   Lauvrak, Vigdis; Frønsdal, Katrine B; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble etter forespørsel fra allmennlege Kjell Maartmann-Moe bedt om å vurdere effekten av å teste diabetespasienter for mikroalbuminuri (tilstand med vedvarende små, men ...
  • Kartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonalt 

   Ormstad, Sari Susanna; Graff, Bjørn Anton; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-01)
   NORSK: Mini-HTA er et verktøy som er utviklet for å støtte kunnskapsbaserte beslutninger ved innføring av nye metoder i sykehus eller i en helseregion. Mini-HTA består av et skjema eller en sjekkliste med en rekke spørsmål ...
  • Kikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske lidelser 

   Holte , Therese Opsahl; Goderstad, Jeanne Mette; Lieng, Marit; Busund, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra KUnnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-11)
   NORSK: Bakgrunn Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi. Oppdrag Det er stor variasjon i bruk av kikkhullskirurgi ...
  • Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk 

   Lauvrak, Vigdis; Harboe, Ingrid; Aaserud, Olaf; Andorsen, Gerd Sissel; Bast-Pettersen, Rita; Olsen, Randi; Skogen, Ulf; Sundal, Endre; Troland, Kari; Svendsen, Martin V.; Søstrand, Per; Thorud, Syvert; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-09)
   NORSK: Sammendrag I Norge er det enighet om de overordnede kriteriene for å gi diagnosen løsemiddelskade. Likevel er det ikke utviklet en enhetlig og detaljert modell for utredning av slik skade. Nasjonalt kunnskapssenter ...
  • Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Graff, Bjørn Anton; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Lovisenberg Diakonale Sykehus gått gjennom den vitenskapelige, oppsummerte dokumentasjonen om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp ...
  • Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer 

   Ohm, Ole-Jørgen; Gjesdal, Knut; Rossvoll, Ole; Bugge, Einar; Berntsen, Rolf Frank; Vist, Gunn Elisabeth; Johansen, Marit; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Atrieflimmer er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse av klinisk betydning, og berører ca 45 000 pasienter i Norge. Medikamentell behandling gir tilfredsstillende effekt hos flertallet, men man må se etter ...
  • Mannlig infertilitet: Intracytoplasmatisk spermieinjeksjon (ICSI) med spermier uthentet fra bitestikkel eller testikkel 

   Holte, Therese Opsahl; Hofmann, Bjørn; Lie, Rolv T; Norderhaug, Inger Natvig; Romundstad, Pål; Sæterdal, Ingvil von Mehren; Ørstavik, Karen Helene; Tanbo, Tom Gunnar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Sosial- og helsedirektoratet har bedt Kunnskapssenteret gå gjennom vitenskapelig dokumentasjon om emnet og besvare følgende spørsmål: "Ved ufrivillig barnløshet på grunn av mannlig infertilitet, hva er effekten av ...
  • Målstyringsverktøy i sykehus 

   Krogstad, Unni; Ormstad, Sari Susanna; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Rapporten oppsummerer forskningsbasert kunnskap om nytten av målstyringskort i sykehus. Vi har valgt å belyse spørsmålet ved å vise hvordan slike verktøy er brukt i ulike land, settinger og til ulike formål. Vi har avgrenset ...
  • Miniallogen stamcelletransplantasjon 

   Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2005)
  • Ny medikamentell behandling av brystkreft Adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft - en helseøkonomisk analyse. 

   Johansen, Karianne; Wisløff, Torbjørn; Kristiansen, Ivar Sønbø; Lønning, Per Eystein; Naume, Bjørn; Norum, Jan; Norderhaug, Inger Natvig; Olsen, Jan Abel; Wist, Erik (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)