• Om pris og etterspørsel etter alkohol i Norge 

      Alver, Øyvind Omholt (Research report, 2004)
      Målet med arbeidet som presenteres i denne rapporten, har vært å gi oppdaterte estimater på pris- og inntektselastisiteter for alkohol i Norge. Det har vært lagt mye arbeid i datainnsamling og -bearbeiding for å gi pålitelige ...