• Arkitektur og design for livskvalitet og helse. En kartlegging av foreliggende forskning 

   Hammerstrøm, Karianne Thune; Bjørndal, Arild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007-10)
  • Behandling av spiseforstyrrelser 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne Thune; Fønhus, Marita Sporstøl (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-11)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante systematiske oversikter. Helsedirektoratet skal bruke dette i sitt arbeid med ...
  • Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling 

   Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Waal, Helge (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Problemstilling: Rapporten oppsummerer effekten av ti psykososiale behandlingstiltak for personer med dobbeldiagnose (samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse). De til behandlingstiltakene er integrert behandling, ...
  • Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse: del 1 Screening og diagnoseinstrumenter 

   Larun, Lillebeth; Helseth, Valborg Helene; Bramness, Jørgen G; Haugerud, Helge; Høie, Bjørg; Gråwe, Rolf W; Kornør, Hege; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Hammerstrøm, Karianne Thune; Waal, Helge (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Personer med ruslidelser og personer med psykiske lidelser har tradisjonelt fått behandling i parallelle tiltak. Imidlertid har personer som er til behandling ved tverrfaglige, spesialiserte rustjenester, ofte psykiske ...
  • Effekt av tiltak for å fremme et sunnere kosthold og økt fysisk aktivitet, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status 

   Smedslund, Geir; Steiro, Asbjørn; Winsvold, Aina; Hammerstrøm, Karianne Thune (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-03)
   EXECUTIVE SUMMARY. Background. Previously, some Norwegian cause-effect studies of social inequality documenting a social gradient in healthy diet and physical activity and knowledge about interventions offered by the ...
  • Fra leie til eie: Effekter av tiltak som har som mål å få flere lavinntektshusholdninger inn i eiermarkedet 

   Nordlund, Kristina Rolstad; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Noonan, Eamonn; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Wollscheid, Sabine; Aarland, Kristin (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
   Det overordnede målet i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo godt og trygt, og det har lenge vært bred politisk enighet om at nordmenn flest helst skal eie sin egen bolig. Startlån er ett av de boligøkonomiske ...
  • Heroinassistert substitusjonsbehandling for personer med kronisk heroinavhengighet 

   Dalsbø, Therese Kristine; Steiro, Asbjørn Kulseng; Hammerstrøm, Karianne Thune; Smedslund, Geir (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-07)
  • Hva er effekten av langtidsbehandling i institusjon for rusavhengige sammenlignet med poliklinisk kortidsbehandling? 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Samdal, Kristian (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-08)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse Sør-Øst å utføre en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av langtidsbehandling for rusavhengige mennesker. Problemstilling I ...
  • Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin 

   Kornør, Hege; Hammerstrøm, Karianne Thune; Brurberg, Kjetil Gundro; Gjertsen, Marianne Klemp; Frøland, Stig Sophus (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG). Vi søkte systematisk i de internasjonale databasene Cochrane Library og Centre ...
  • Intensiv trening/habilitering til barn med medfødt og ervervet hjerneskade 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Østensjø, Sigrid; Lerdal, Bjørn; Skranes, Jon; Hammerstrøm, Karianne Thune; Risberg, Knut; Dahm, Kristin Thuve; Larun, Lillebeth; Åldstedt, Lillian; Leite, Ragnhild S.; Jahnsen, Reidun; Ludvigsen, Ståle; Tornås, Sveinung; Mjøen, Tore (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage en systematisk kunnskapsoppsummering om effekten av intensiv trening/habilitering av barn med medfødt og ervervet hjerneskade.
  • Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell 

   Hammerstrøm, Karianne Thune; Holte, Hilde H; Dalsbø, Therese Kristine; Vist, Gunn Elisabeth; Steiro, Asbjørn Kulseng; Lidal, Ingeborg Beate; Gundersen, Malene; Reinar, Liv Merete; Jamtvedt, Gro (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-01)
   NORSK: Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell henger primært sammen med bruken av amalgam i tannlegepraksis. I Norge har det vært forbud mot bruk av kvikksølv til tannfyllinger siden 2008. Overgangsbestemmelsene som ...
  • Medikamentell vedlikeholdsbehandling av gravide med opioidavhengighet 

   Berg, Rigmor C; Winsvold, Aina; Kornør, Hege; Øverland, Simon Nygaard; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune; Storetvedt, Kari; Johnsen, Jon; Hansen, Heidi; Tømmervik, Kristin (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-11)
   BACKGROUND: The Norwegian Directorate of Health commissioned the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) to do a review about the effects of opioid agonist treatment for pregnant opioid dependent women. ...
  • Tiltak blant unge menn for å øke bruken av kondomer 

   Kakad, Meetali; Hammerstrøm, Karianne Thune; Fretheim, Atle; Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Forekomsten av seksuelt overførbare infeksjoner (SOIs) er stigende. I og med at SOIs overføres lettere fra gutter til jenter enn omvendt, kan tiltak som oppmuntrer gutter til å bruke kondomer bidra til at forekomsten av ...
  • Tiltak for å redusere røyking, spesielt i grupper med lav sosioøkonomisk status 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Smedslund, Geir; Hammerstrøm, Karianne Thune (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
  • Tvangsbehandling av opioidavhengige 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Ringerike, Tove; Hammerstrøm, Karianne Thune; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-07)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i april 2009 i oppdrag fra Arbeiderpartiets helse– og omsorgsfraksjon på Stortinget å oppsummere tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige. ...