Now showing items 342-361 of 695

  • Jevnlig testing av alle diabetespasienter for mikroalbuminuri 

   Lauvrak, Vigdis; Frønsdal, Katrine B; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-09)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble etter forespørsel fra allmennlege Kjell Maartmann-Moe bedt om å vurdere effekten av å teste diabetespasienter for mikroalbuminuri (tilstand med vedvarende små, men ...
  • Jordmorstyrte fødestuer 

   Børdahl, Per E; Kakad, Meetali; Kumle, Merethe Holm; Lie, Rolv T; Moster, Dag; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Schmidt, Nina (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   I mai 2005 fikk Kunnskapssenteret følgende problemstillig fra Helse Nord: .. Foreta en uavhengig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget på effekter av jordmorstyrte fødestuer (gitt adekvat seleksjon) hos mor og barn 3 .. Gi ...
  • Kan skoleprogram påvirke kunnskap om psykisk helse hos ungdom? 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Ekeland, E.; Bundz, E; Langengen, I N; Nylund, HK (Research report, 2005)
  • Kan tiltak i skolen og lokalsamfunn påvirke barn og unge til å spise mer frukt og grønt? 

   Reinar, Liv Merete; Nylund, H; Nordheim, Lena Victoria; Aarum, AKO; Jamtvedt, Gro (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2004)
   Det er et mål å øke inntaket av frukt og grønnsaker i den norske befolkningen. En målgruppe er barn og unge. Dette er en nasjonal satsing, og flere tiltak retter seg mot skolen. En betydelig økning av frukt og grønnsaker ...
  • Kartlegging av begrepet pasientsikkerhet 

   Saunes, Ingrid Sperre; Svendsby, Per Otto; Mølstad, Kathy; Thesen, Janecke (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-04)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet tok på rundebordskonferansen i november 2007 initiativ til å danne en arbeidsgruppe for begrepsbruk innen pasientsikkerhet. Målet ...
  • Kartlegging av måleinstrument til måling av brukererfaringer med samhandling 

   Danielsen, Kirsten; Bakke, Toril (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-12)
   NORSK: Brukernes erfaringer og tilfredshet er en viktig del av kvaliteten på helsetjenesten. Formålet med litteraturgjennomgangen har vært å finne relevante og validerte måleinstrument som måler brukeres erfaringer med ...
  • Kartlegging av nye eier- og driftsformer i omsorgssektoren basert på samvirke, brukerstyring og kooperasjon 

   Bakke, Toril; Holte, Hilde H; Kirkehei, Ingvild (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-08)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet v/Hagen-utvalget – Innovasjon og omsorg, å utføre et systematisk litteratursøk med påfølgende sortering av mulig relevante ...
  • Kartlegging av studier om prioritering mellom fagområder i spesialisthelsetjenesten 

   Holte, Hilde H; Kirkehei, Ingvild (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-01)
   NORSK: Styringsgruppen i samarbeidsprosjektet Riktigere prioritering i spesia­list­helsetjenesten ønsket at Kunnskapssenteret skulle undersøke om det fantes studier som kunne belyse ef­fek­ten av ulike kriterier for ...
  • Kartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonalt 

   Ormstad, Sari Susanna; Graff, Bjørn Anton; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-01)
   NORSK: Mini-HTA er et verktøy som er utviklet for å støtte kunnskapsbaserte beslutninger ved innføring av nye metoder i sykehus eller i en helseregion. Mini-HTA består av et skjema eller en sjekkliste med en rekke spørsmål ...
  • Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og psykososiale vansker hos barn 0-6 år 

   Hviding, Krystyna (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2005-10)
  • Kikkhullskirurgi ved godartede gynekologiske lidelser 

   Holte , Therese Opsahl; Goderstad, Jeanne Mette; Lieng, Marit; Busund, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra KUnnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-11)
   NORSK: Bakgrunn Laparoskopi (kikkhullskirurgi) benyttes i dag ved mange kirurgiske og gynekologiske lidelser som tidligere krevde behandling med åpen kirurgi. Oppdrag Det er stor variasjon i bruk av kikkhullskirurgi ...
  • Kirurgisk behandling ved fedme 

   Wang, Hege; Hofmann, Bjørn; Høymork, Siv Cathrine (Research report, 2014)
  • Klindamycin til gravide med asymptomatisk bakteriell vaginose 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-05)
   NORSK: Bakteriell vaginose er utbredt blant gravide og er assosiert med komplikasjoner som for tidlig fødsel. Gravide uten symptomer på bakteriell vaginose og som ikke har født for tidlig i tidligere svangerskap behandles ...
  • Kliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøk 

   Lauvrak, Vigdis; Harboe, Ingrid; Aaserud, Olaf; Andorsen, Gerd Sissel; Bast-Pettersen, Rita; Olsen, Randi; Skogen, Ulf; Sundal, Endre; Troland, Kari; Svendsen, Martin V.; Søstrand, Per; Thorud, Syvert; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-09)
   NORSK: Sammendrag I Norge er det enighet om de overordnede kriteriene for å gi diagnosen løsemiddelskade. Likevel er det ikke utviklet en enhetlig og detaljert modell for utredning av slik skade. Nasjonalt kunnskapssenter ...
  • Koklea-implantat hos sterkt tunghørte og døve voksne 

   Vist, Gunn Elisabeth; Forsetlund, Signe Louise; Odgaard-Jensen, Jan (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2006)
   Koklea-implantat er et alternativ for å gjenvinne eller bedre hørsel for personer som er helt døve eller som hører så dårlig at høreapparater ikke hjelper. Koklea-implantater er små elektroniske implantater som sender lyd ...
  • Kommunikasjon med pasienter og pårørende i etterkant av uønskede hendelser 

   Kirkehei, Ingvild; Tinnå, Marianne (Research report, 2012)
  • Kommunikasjonsformer for barn med cochleaimplantat 

   Kirkehei, Ingvild; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Garm, Ninna; Simonsen, Eva; Wie, Ona Bø (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-08)
   NORSK: Omkring 90 til 95 % av døve barn i Norge får tilbud om cochleaimplantat (CI) i ett eller begge ører. CI er et avansert høreapparat som hjelper barna med å oppfatte lyd. Foreldre til barn med CI må ta stilling til ...
  • Komplementær og alternativ behandling for pasienter med kreft 

   Jeppesen, Elisabeth; Juvet, Lene Kristine (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-06)
   NORSK: Mer enn én av tre pasienter med kreft benytter seg av en eller annen form for komplementær eller alternativ behandling (KAM). For å støtte Kreftforeningens informasjonsarbeid om slik behandling har Kunnskapssenteret ...
  • Kompresjonsstrømper i forebygging av dyp venetrombose 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Graff, Bjørn Anton; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har på oppdrag fra Lovisenberg Diakonale Sykehus gått gjennom den vitenskapelige, oppsummerte dokumentasjonen om hvorvidt kompresjonsstrømper beskytter mot utvikling av dyp ...