• TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommer 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Mørk, Nils-Jørgen; Dalaker, Morten; Langeland, Tor; Tolaas, Erlend; Movik, Espen; Odgaard-Jensen, Jan; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Denne rapporten omhandler nyere biologiske legemidler som brukes ved behandling av bl. a. psoriasis, pyoderma gangrenosum og Behçets sykdom. Biologiske legemidler er målrettede medikamenter som spesifikt blokkerer molekylære ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer 

   Arentz-Hansen, Helene; Granum, Lars; Gulseth, Hans-Christian; Idsø, Njål; Knudsrød, Ole Gard; Koldingsnes, Wenche; Monsbakken, Jan A.; Mørk, Nils-Jørgen; Nordvåg, Bjørn-Yngvar; Odgaard-Jensen, Jan; Palm, Øyvind; Wallenius, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere. Dette er biologiske betennelsesdempende medikamenter som i økende ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger over tid 

   Arentz-Hansen, Helene; Palm, Øyvind; Norderhaug, Inger Natvig; Gjertsen, Marianne Klemp; Nordvåg, Bjørn-Yngvar (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere i behandlingen av revmatiske sykdommer.
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi 

   Movik, Espen; Neilson, Aileen Rae; Aaserud, Morten (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Behandling med tumor nekrose faktor alfa (TNF-α eller bare TNF)-hemmere blir ansett som et alternativ til behandling med tradisjonelle sykdomsmodifiserende antirevmatiske medikamenter (såkalte DMARDs) for pasienter med ...
  • TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdom 

   Ringerike, Tove; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Coll, Peter; Jahnsen, Jørgen; Lundin, Knut E. A.; Movik, Espen; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport, Peer reviewed; Research report, 2008-12)
   BACKGROUND Patients with the inflammatory bowel diseases ulcerative colitis and Crohn’s disease need lifelong treatment and care. Effect of traditional treatments is varied and may cause serious adverse events. ...
  • Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger 

   Heier, Hans Erik; Sørlie, Dag; Søreide, Eldar; Bugge, Wilhelm; Hjelmeland, Knut; Håheim, Lise Lund; Buntz, E; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2005)
  • Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus 

   Lidal, Ingeborg Beate; Holte, Hilde H; Gundersen, Malene Wøhlk (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
   NORSK: Bakgrunn Betegnelsen ”triage” benyttes ofte om systemer for systematisk hastegradsvurdering for å avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal prioriteres og hvor raskt de vil trenge medisinsk behandling. Systemer ...
  • Tvangsbehandling av opioidavhengige 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Ringerike, Tove; Hammerstrøm, Karianne Thune; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-07)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i april 2009 i oppdrag fra Arbeiderpartiets helse– og omsorgsfraksjon på Stortinget å oppsummere tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige. ...
  • Tverrfaglig læringsnettverk, kvalitetsforbedring av legemiddelbehandling i sykehjem i Porsgrunn og Skien 

   Udness, Ellen; Vege, Anders; Nyen, Bjørnar (Research report, 2012)
  • Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversikt 

   Saunes, Ingrid Sperre (Research report, 2014)
  • Utforming av forskningsprosjekter 

   Hjort, Peter Fredrik (Chapter, 1979)
  • Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF 

   Arentz-Hansen, Helene; Ormstad, Sari Susanna; Hamidi, Vida; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-04)
   Norsk: Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ...
  • Utredning av offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse 

   Carling, Cheryl; Glenton, Claire; Nilsen, Elin Strømme; Oxman, Andrew David; Treweek, Shaun (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2005)
   Følgende spørsmål er utredet i rapporten: 1. Bør det satses på utvikling av nettbaserte tjenester for å styrke befolkningens lovbestemte rett til medvirkning og informasjon? 2. Hva slags informasjonstjenester finnes? 3. ...
  • Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste 

   Holte, Hilde H.; Lidal, Ingeborg Beate; Gundersen, Malene Wøhlk (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen 

   Iversen, Hilde Hestad; Kjøllesdal, Johanne Gran (PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-07)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal i 2011─2012 gjennomføre en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen i Norge. Det ble i forkant av den nasjonale ...
  • Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 

   Iversen, Hilde Hestad (PasOpp-rapport, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal etter planen gjennomføre en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hatt tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008. ...
  • Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

   Dahle, Kari Aanjesen; Iversen, Hilde Hestad (PasOpp-rapport, Peer reviewed; Research report, 2011-02)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (rusinstitusjoner) ...
  • Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt 

   Danielsen, Kirsten; Førland, Oddvar; Garratt, Andrew Malcolm (PasOpp-rapport, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2006 en litteraturgjennomgang hvor formålet var å identifisere validerte måleinstrumenter for pasienterfaringsundersøkelser ved legevakter. ...
  • Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger 

   Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Iversen, Hilde Hestad (PasOpp-rapport, Research report, 2015)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utviklet en metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger og fastlegekontorer. Arbeidet var en bestilling fra Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Uni Research i ...