• TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer 

   Arentz-Hansen, Helene; Granum, Lars; Gulseth, Hans-Christian; Idsø, Njål; Knudsrød, Ole Gard; Koldingsnes, Wenche; Monsbakken, Jan A.; Mørk, Nils-Jørgen; Nordvåg, Bjørn-Yngvar; Odgaard-Jensen, Jan; Palm, Øyvind; Wallenius, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Denne rapporten er første del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere. Dette er biologiske betennelsesdempende medikamenter som i økende ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger over tid 

   Arentz-Hansen, Helene; Palm, Øyvind; Norderhaug, Inger Natvig; Gjertsen, Marianne Klemp; Nordvåg, Bjørn-Yngvar (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere i behandlingen av revmatiske sykdommer.
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 3): Helseøkonomi 

   Movik, Espen; Neilson, Aileen Rae; Aaserud, Morten (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Behandling med tumor nekrose faktor alfa (TNF-α eller bare TNF)-hemmere blir ansett som et alternativ til behandling med tradisjonelle sykdomsmodifiserende antirevmatiske medikamenter (såkalte DMARDs) for pasienter med ...
  • TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdom 

   Ringerike, Tove; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Coll, Peter; Jahnsen, Jørgen; Lundin, Knut E. A.; Movik, Espen; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport, Peer reviewed; Research report, 2008-12)
   BACKGROUND Patients with the inflammatory bowel diseases ulcerative colitis and Crohn’s disease need lifelong treatment and care. Effect of traditional treatments is varied and may cause serious adverse events. ...
  • Transfusjon kontra alternative behandlingsmetoder ved akutte blødninger 

   Heier, Hans Erik; Sørlie, Dag; Søreide, Eldar; Bugge, Wilhelm; Hjelmeland, Knut; Håheim, Lise Lund; Buntz, E; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2005)
  • Triagesystemer for akuttmedisinske tjenester prehospitalt og ved innleggelse i sykehus 

   Lidal, Ingeborg Beate; Holte, Hilde H; Gundersen, Malene Wøhlk (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
   NORSK: Bakgrunn Betegnelsen ”triage” benyttes ofte om systemer for systematisk hastegradsvurdering for å avgjøre i hvilken rekkefølge pasienter skal prioriteres og hvor raskt de vil trenge medisinsk behandling. Systemer ...
  • Tvangsbehandling av opioidavhengige 

   Steiro, Asbjørn Kulseng; Dalsbø, Therese Kristine; Ringerike, Tove; Hammerstrøm, Karianne Thune; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-07)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i april 2009 i oppdrag fra Arbeiderpartiets helse– og omsorgsfraksjon på Stortinget å oppsummere tilgjengelig forskning om tvangsbehandling av opioidavhengige. ...
  • Tverrfaglig læringsnettverk, kvalitetsforbedring av legemiddelbehandling i sykehjem i Porsgrunn og Skien 

   Udness, Ellen; Vege, Anders; Nyen, Bjørnar (Research report, 2012)
  • Ulike modeller for kvalitetssystem – kort oversikt 

   Saunes, Ingrid Sperre (Research report, 2014)
  • Utforming av forskningsprosjekter 

   Hjort, Peter Fredrik (Chapter, 1979)
  • Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF 

   Arentz-Hansen, Helene; Ormstad, Sari Susanna; Hamidi, Vida; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-04)
   Norsk: Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ...
  • Utredning av offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helse 

   Carling, Cheryl; Glenton, Claire; Nilsen, Elin Strømme; Oxman, Andrew David; Treweek, Shaun (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2005)
   Følgende spørsmål er utredet i rapporten: 1. Bør det satses på utvikling av nettbaserte tjenester for å styrke befolkningens lovbestemte rett til medvirkning og informasjon? 2. Hva slags informasjonstjenester finnes? 3. ...
  • Utskrivning av pasienter med kronisk sykdom: effekt av ulike former for samhandling mellom sykehus og kommunehelsetjeneste 

   Holte, Hilde H.; Lidal, Ingeborg Beate; Gundersen, Malene Wøhlk (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Utvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen 

   Iversen, Hilde Hestad; Kjøllesdal, Johanne Gran (PasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-07)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal i 2011─2012 gjennomføre en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen i Norge. Det ble i forkant av den nasjonale ...
  • Utvikling av metode for å måle kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 

   Iversen, Hilde Hestad (PasOpp-rapport, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal etter planen gjennomføre en nasjonal pasienterfaringsundersøkelse blant voksne kreftpasienter som har hatt tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger eller sengeposter i 2008. ...
  • Utvikling av metode for å måle pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

   Dahle, Kari Aanjesen; Iversen, Hilde Hestad (PasOpp-rapport, Peer reviewed; Research report, 2011-02)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) har utviklet et spørreskjema for å måle pasienters erfaringer med døgnopphold ved institusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (rusinstitusjoner) ...
  • Utvikling av metode for å måle pasienters og pårørendes erfaringer med legevakt 

   Danielsen, Kirsten; Førland, Oddvar; Garratt, Andrew Malcolm (PasOpp-rapport, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) gjennomførte i 2006 en litteraturgjennomgang hvor formålet var å identifisere validerte måleinstrumenter for pasienterfaringsundersøkelser ved legevakter. ...
  • Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med fastleger 

   Holmboe, Olaf; Danielsen, Kirsten; Iversen, Hilde Hestad (PasOpp-rapport, Research report, 2015)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utviklet en metode for å måle pasientenes erfaringer med fastleger og fastlegekontorer. Arbeidet var en bestilling fra Allmennmedisinsk forskningsenhet ved Uni Research i ...
  • Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner 

   Holmboe, Olaf; Sjetne, Ingeborg Strømseng; Garratt, Andrew Malcolm; Iversen, Hilde Hestad; Bjertnæs, Øyvind Andresen (PasOpp-rapport, Research report, 2009)
   Kunnskapssenteret har utviklet en metode for å måle pasientenes erfaringer med opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra og attføringsinstitusjoner. Arbeidet var en bestilling fra De spesielle helseinstitusjoner (DSHI). ...