Show simple item record

dc.contributor.authorEike, Morten Christophen
dc.contributor.authorForsetlund, Signe Louiseen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorVist, Gunn Elisabethen
dc.date.accessioned2011-05-25T07:17:46Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:12Z
dc.date.available2011-05-25T07:17:46Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:12Z
dc.date.issued2010-12nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-368-5nb_NO
dc.identifier.issn1890- 1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378030
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Ifølge helseforetakslovens § 1 skal alle pasienter ytes et likeverdig tilbud. Både nasjonale og internasjonale studier tyder imidlertid på at det eksisterer ulikheter i kvaliteten på helsetjenester på grunnlag av etnisitet, og at dette kan ha sin årsak i strukturelle, organistoriske og kliniske barrierer. Oppdrag Helse Sør-Øst RHF har gitt oss i oppdrag å innhente og kritisk vurdere tilgjengelig forskning om effekten av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter. Vi har i denne omgangen konsentrert oss om effekten av tiltak rettet mot helsepersonell og helseorganisasjoner. Hovedfunn Forskjellige former for opplæringstiltak og elektroniske påminnelser til helsepersonell kan under visse betingelser muligens ha en liten effekt på helsepersonells praksis og minoritetspasienters helseutfall. Kvaliteten på dokumentasjonen varierer isolert sett fra svært lav til lav, men funnene støttes av annen omfattende forskning om denne typen tiltak i andre sammenhenger. Det er for lav kvalitet på tilgjengelig dokumentasjon til å avgjøre: om bruk av fjerntolking påvirker pasientens tilfredshet med lege og tolk og fører til bedre kommunikasjon sammenlignet med tradisjonell tolking om etnisk matching av klient og terapeut påvirker pasientens forståelse, symptomstatus og aksept og tro på nytten av terapeutiske strategier om oppfølgings- og støttetiltak i form av økte personellressurser påvirker helseutfall hos minoritetspasienter.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background All patients regardless of sex, ethnicity or social status should be provided health services according to their needs. However, both national and international studies suggest that there may be differences in quality of health care on the basis of ethnicity and that this may be due to structural, organizational and clinical barriers. Mission On behalf of South-Eastern Norway Regional Health Authority we collected, critically assessed and summarised the effect of interventions to improve the quality of health services for ethnic minorities. We focused on the effect of interventions aimed at health professionals and health organisations. Main findings Different kinds of educational interventions and electronic reminders to health care providers may under certain circumstances have a small effect on health professionals' practice and minority patients' health outcomes. The quality of the evidence varied from very low to low, but findings are supported by other extensive research on this type of initiatives in other contexts. The quality of available evidence is insufficient to determine whether the use of remote interpretation compared to traditional interpretation leads to better communication, whether ethnic matching of client and therapist affects the patient's understanding, symptom status or belief in the usefulness of therapeutic strategies and whether supportive interventions in the form of increased staff resources influence health outcomes for minority patients.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries24/2010en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekt+av+tiltak+for+%C3%A5+forbedre+kvaliteten+p%C3%A5+helsetjenester+til+etniske+minoriteter%3A+en+systematisk+oversikt+over+randomiserte+kontrollerte+fors%C3%B8k.11298.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEffekt av tiltak for å forbedre kvaliteten på helsetjenester til etniske minoriteter: en systematisk oversikt over randomiserte kontrollerte forsøkno
dc.title.alternativeEffect of interventions to improve the quality of health services for ethnic minoritiesen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin540515
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record