Show simple item record

dc.contributor.authorDahm, Kristin Thuveen
dc.contributor.authorLandmark, Brynjaren
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.date.accessioned2011-05-27T09:02:59Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:15Z
dc.date.available2011-05-27T09:02:59Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:15Z
dc.date.issued2010-06nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 15/2010en
dc.identifier.isbn978-82-8121-355-5nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378042
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste i Norge. Kommunene har ansvar og frihet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, tilpasset lokale behov, så lenge gjeldende lover og forskrifter følges. Oppdrag: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Helsedirektoratet å oppsummere tilgjengelig forskning om effekten av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår. Denne kunnskapsoversikten skal brukes som grunnlag for å utrede tiltak for å styrke skolehelsetjenesten. Sammenfatning av resultatene: Påvisning og tidlig henvisning til psykologisk behandling av barn med depresjon reduserer muligens depresjon hos barn og unge. Angstforebyggende tiltak bygget på kognitiv adferdsterapi har muligens en liten effekt på å redusere forekomst av angst hos skolebarn generelt og på å redusere angst hos skolebarn som allerede har symptomer på angst. Kombinasjon av undervisning og utdeling av prevensjon reduserer muligens antall uønskede svangerskap. Forebyggende røyketiltak i skolen synes å ha effekt på intensjon om å røyke, på å forebygge røykestart og på røykeadferd Det kan se ut til at skolebaserte programmer for barn med astma fører til økt kunnskap og mestring. Oversikten kan bare delvis besvare vår problemstilling. Vi har ikke funnet noen systematiske oversikter som omhandler helsepersonell i en skolehelsetjeneste slik den er organisert i Norge, men vi har identifisert flere forebyggende og helsefremmende tiltak gjennomført på skolen hvor helsepersonell er involvert. Vi har inkludert tiltak innen psykisk helse, adferd og fysisk helse.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background: Health clinics and school health is a statutory service in Norway. The municipalities have the responsibility and freedom to organize activities in an appropriate manner, adapted to local needs, as long as current laws and regulations are followed Aim: Norwegian Knowledge Centre for Health Services was commissioned by the Directorate of Health to summarize the available research on the effect of school health services for children and young people's health and growing up conditions. This review will be used as a basis to study measures to strengthen school health services. Our key findings are: • Screening and early psychological intervention of children with depression may reduce depression in children and adolescents. • Early interventions based on cognitive behaviour therapy may have a small effect on reducing the incidence of anxiety among school children in general and to reduce anxiety among school children who already have symptoms of anxiety. • Combination of education and distribution of contraceptives may reduce number of unwanted pregnancies. • Smoking prevention programs in schools seem to have an effect on reducing smoking prevalence, smoking initiation and intended smoking. • School-based programs for children with asthma seems to increased knowledge and self-management. The review could only partly answer our questions; we did not identify any systematic reviews that focused on health care personnel in a school health service as it is organized in Norway. We did, however, identify a number of preventive and health promotion initiatives implemented at schools where health care professionals are involved.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries15/2010en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekter+av+skolehelsetjenesten+p%C3%A5+barn+og+unges+helse+og+oppvekstvilk%C3%A5r.9777.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleEffekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkårno
dc.title.alternativeThe effects of school health services for children and young people's health and growing up conditions.en
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin320284
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record