Show simple item record

dc.contributor.authorLauvrak, Vigdisen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorAaserud, Olafen
dc.contributor.authorAndorsen, Gerd Sisselen
dc.contributor.authorBast-Pettersen, Ritaen
dc.contributor.authorOlsen, Randien
dc.contributor.authorSkogen, Ulfen
dc.contributor.authorSundal, Endreen
dc.contributor.authorTroland, Karien
dc.contributor.authorSvendsen, Martin V.en
dc.contributor.authorSøstrand, Peren
dc.contributor.authorThorud, Syverten
dc.contributor.authorNorderhaug, Inger Natvigen
dc.date.accessioned2011-06-21T10:26:59Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:29Z
dc.date.available2011-06-21T10:26:59Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:29Z
dc.date.issued2009-09nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 22/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-287-9nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378104
dc.description.abstractNORSK: Sammendrag I Norge er det enighet om de overordnede kriteriene for å gi diagnosen løsemiddelskade. Likevel er det ikke utviklet en enhetlig og detaljert modell for utredning av slik skade. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har i samarbeid med de norske utredningsmiljøene for løsemiddelskade gjennomført et litteratursøk etter kliniske studier av personer med langvarig yrkesbetinget løsemiddeleksponering. Vi har sortert publikasjonene etter studiedesign, populasjon, type undersøkelse og stu-diespørsmål. Vi har ikke rapportert utfall eller vurdert kvaliteten av studiene. • Vi fant syv relevante systematiske oversikter publisert etter 2000, og 253 relevante primærstudier publisert i perioden 1980 til mai 2008. Vi fant at 67 % av studiene var små med færre enn 100 eksponerte studiedeltakere og at hovedvekten av studiene rapporterte resultater fra en ikke eksponert kontrollgruppe, men ingen var randomiserte kontrollerte studier (RCTer) • 198 av primærstudiene rapporterte utfall hos eksponerte arbeidere uten en på forhånd kjent skade, 22 rapporterte utfall hos pasienter med symptomer på mulig skade og 33 rapporterte utfall hos pasienter med en bekreftet diagnose tilsvarende kronisk toksisk encefalopati (CTE) og/eller toksisk polynevropati (TPN). • Vi fant at 150 av publikasjonene rapporterte utfall av nevropsykologiske tester alene eller i kombinasjon med nevrologiske, nevrofysiologiske eller patologiske utfall. 103 publikasjoner rapporterte bare utfall forskjellig fra nevropsykologiske. • Vi fant 47 publikasjoner som oppga studiespørsmål knyttet til testegenskaper. Med unntak av én studie fant vi ingen publikasjoner som rapporterte diagnostisk nøyaktighet. Vi fant 40 publikasjoner som oppga studiespørsmål knyttet til prognose. Konklusjon Både studiedesign, populasjonsstørrelse og problemstilling gjør at studiene vil gi usikre svar på spørsmål relatert til valg av utredningsmetoder og testutfall. Utvalgte studier vil likevel kunne utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget når prosedyrer og utredningsmodell skal velges.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages In Norway there is agreement on the principal criteria for diagnosing occupational solvent exposure related diseas. However, diagnostic practise is not based on a common diagnostic model. In cooperation with Norwegian institutions diagnosing occupational disease, the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services has performed a search for clinical studies reporting effects on longterm occupational solvent exposure. We have sorted the identified studies according to study design, population, type of health examination, and study question. We did not summarize the results nor evaluate the quailty of the studies. We identified seven systematic reviews published after 2000, and 253 pri-mary studies published between 1980 and May 2008. We found that 67% of the studies were small with less than 100 exposed participants, the majority of these reported results from a non exposed control group, but there were no RCTs. We found that 198 studies reported on exposed workers with no a priori known diseases, 22 reported on patients with symptoms, and 33 reported on patients diagnosed with chronic toxic encephalopathy (CTE) and/or toxic poly neuropathy (TPN). We found that 150 of the publications reported on outcomes of neuro-psychological examinations alone, or in combination with neurological, neuro-physiological and/or neuro-pathological health examinations. 103 publications reported only on outcomes different from neuro-psychological. We found that 47 publications reported on diagnostic test performance, and 40 on prognosis. With exception of one study, we found no publications that reported on diagnostic accuracy of a particular test or procedure. The chosen study designs, population sizes, and/or study questions provide uncertain answers to questions related to choice and outcomes of diagnostic tests. Nevertheless, selected studies may constitute a part of the evidence for choice of diagnostic procedures.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries22/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kliniske+studier+av+yrkesbetinget+l%C3%B8semiddeleksponerte.+Et+systematisk+litteraturs%C3%B8k.6941.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKliniske studier av av yrkesbetinget løsemiddeleksponerte. Et systematisk litteratursøkno
dc.title.alternativeClinical studies of occupational solvent exposed workers. A systematic search for literatureen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.contributor.departmentNOKC, Haukeland, UIO, UITen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record