Show simple item record

dc.contributor.authorMovik, Espenen
dc.contributor.authorRingerike, Toveen
dc.contributor.authorLinnestad, Kristin Kamillaen
dc.contributor.authorHofmann, Bjørnen
dc.contributor.authorHarboe, Ingriden
dc.contributor.authorKlemp, Marianneen
dc.date.accessioned2011-06-21T10:40:07Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:24:30Z
dc.date.available2011-06-21T10:40:07Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:24:30Z
dc.date.issued2009-10nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 23/2009en
dc.identifier.isbn978-82-8121-298-5nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378106
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn Forstoppelse er definert som en tilstand med langsom og ufullstendig tømming av tarmen og patologisk økning av passasjetiden gjennom fordøyelseskanalen. Forstoppelse har negativ innvirkning på kreftpasienters livskvalitet. Bruk av opioider er en hyppig årsak til ikke-obstruktiv forstoppelse. Kunnskapssenteret har fått i oppdrag av Helsedirektoratet å vurdere effekt, sikkerhet, kostnadseffektivitet og etikk ved bruk av metylnaltrekson som adjuvant behandling mot forstoppelse hos kreftpasienter i livets sluttfase. Metode Arbeidet ble utført som en oppsummering av litteratur om klinisk effekt og sikkerhet, samt en enkel helseøkonomisk modell. I tillegg har vi skrevet om etiske problemstillinger til behandlingen. Vi søkte etter studier i flere databaser. Resultat Resultater fra to randomiserte kontrollerte studier viste at det var flere pasienter med avføring innen fire timer hos de som fikk metylnaltrekson sammenlignet med de som fikk placebo. I den dobbeltblinde perioden av studiene var magesmerter den vanligste bivirkningen hos pasienter behandlet med metylnaltrekson. Hovedresultatet i vår helseøkonomiske analyse var en kostnad per vunnet kvalitetsjusterte leveår på NOK 718 000. Resultatet er svært følsomt overfor antagelsene vi gjør om livskvaliteten og evidens på effektdata. Den etiske analysen viser at metylnaltrekson gir mulighet for å behandle en plagsom tilstand for pasienter som tilhører en svært sårbar gruppe. I tillegg kan behandlingen lette hverdagen for personalet. Lav kostnadseffektivitet gir prioriteringsetiske utfordringer. Konklusjon Vår oppsummering tyder på at metylnaltrekson er mer effektivt enn placebo på igangsetting av avføring. Fra et etisk perspektiv kan metylnaltrekson bidra til å gi pasienter i en svært vanskelig livssituasjon og klinisk personale en bedre hverdag. Resultatet av vår helseøkonomiske analyse antyder at metylnaltrekson ikke er spesielt kostnadseffektivt, men resultatet bygger på usikre data og må således tolkes med forsiktighet.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Background Constipation is a condition with slow and incomplete bowel evacuation and a pathological increase in the digestive tract transit time. Constipation has a negative influence on the quality of life of cancer patients. The use of opioids is a frequent cause of non-obstructive constipation. The Norwegian Knowledge Centre for the Health Services was asked by The Norwegian Directorate of Health to evaluate efficacy, safety, cost effectiveness and ethical aspects regarding use of methylnaltrexone as adjuvant treatment in patients with cancer in palliative care. Methods We searched for studies in several databases. Included studies were critically reviewed. The evidence base was evaluated using GRADE. A simple health economic model was developed using TreeAge software. Results We identified two relevant randomised controlled trials which compared methylnaltrexone to placebo, with a total of 287 patients. Methylnaltrexone was significantly more effective in terms of response within 4 hours, both following the initial dose as well as repeated doses. In the double blind period abdominal pain was the most common adverse effect. We found a cost per quality adjusted life year of NOK 718 000. The sensitivity analyses showed that the results were particularly sensitive to the assumptions on quality of life, and the clinical evidence. Ethically methylnaltrexone makes it possible to treat vulnerable patients. The treatment can also ease the care for these patients. Low efficiency calls for prioritization. Conclusions Our review suggests that methylnaltrexone was more effective than placebo in terms of time to laxation. From an ethical point of view methylnaltrexone may contribute to help a vulnerable patient group and professionals in everyday care. Our health economic model nevertheless does not provide us with the grounds to conclude that the drug is cost-effective.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries23/2009en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Metylnaltrekson+ved+forstoppelse+i+kreftbehandling.7461.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleMetylnaltrekson ved forstoppelse i kreftbehandlingno
dc.title.alternativeMethylnaltrexone for Opioid-induced Constipation in Cancer Treatmenten
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin318963
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record