Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerg, Rigmor C.en
dc.contributor.authorTikkanen, Ronnyen
dc.contributor.authorRoss, Michael Wen
dc.date.accessioned2011-12-04T15:35:38Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:06Z
dc.date.available2011-12-04T15:35:38Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:06Z
dc.date.issued2011-10nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 17/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-428-6nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378230
dc.description.abstractNORSK: Menn som har sex med menn utgjør den største andelen av nydiagnostiserte personer med hivsmitte blant personer bosatt i Norge. Blant menn som har sex med menn er ubeskyttet analsex den største risikofaktoren for hivsmitte. Samtidig bidrar bruk av alkohol og andre rusmidler til forhøyet risiko gjennom økt sannsynlighet for risikofylt seksuell atferd. Motiverende samtale er en type samtaleterapi for å motivere personer til å endre uønsket atferd, slik som usikker sex og bruk av rusmidler. Prosjektets hovedmål var å vurdere effekten av motiverende samtale på hiv-relatert atferd for menn som har sex med menn. Vi utarbeidet en systematisk oversikt i henhold til Kunnskapssenterets metodehåndbok. Ni randomiserte kontrollerte studier, med til sammen 5863 deltakere, ble inkludert. Vi utførte meta-analyser for tre utfallsmål: bruk av kondom, ubeskyttet sex med ikke-primærpartner, ubeskyttet sex med primærpartner. Vi fant at: •Én studie rapporterte hivsmitte: odds ratio for hivsmitte var 0,82 (95 % CI= 0,64 – 1,05) dvs 15,7 % lavere i tiltaksgruppen enn i kontrollgruppen ved 18 måneders oppfølging. Utfallet er meget relevant og klinisk viktig, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. •Ingen av de tre meta-analysene for usikker sex (ved 2-4 måneders oppfølging) viste signifikant forskjell mellom tiltaksgruppen og kontrollgruppen. Motiverende samtale fører trolig ikke til endring i risikabel seksuell atferd sammenlignet med andre- eller ingen tiltak.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages Men who have sex with men comprise the largest proportion of newly diagnosed HIV cases among persons living in Norway. Unprotected anal intercourse is the biggest risk factor for HIV infection among men who have sex with men. At the same time, use of alcohol and other drugs exacerbate risk through the increased likelihood of engaging in unprotected sex. Motivational interviewing is a type of counseling used to motivate people to change undesirable behaviors such as unsafe sex and substance use. The main objective of this systematic review was to assess the effectiveness of motivational interviewing on HIV-related behaviors among men who have sex with men. We conducted a systematic review according to the Norwegian Knowledge Centre's methods manual. Nine randomized controlled trials, with a total of 5863 participants, were included. We performed meta-analyses for tre outcomes: use of condoms, unprotected sex with non-primary partners, and unprotected sex with a primary partner. We found that: •One study reported HIV infection: odds ratio for HIV infection was 0.82 (95% CI= 0.64-1.05), that is, 15.7% lower in the intervention group compared to the control group at 18 months follow-up. The outcome is very relevant and clinically important, although the difference was not statistically significant. •None of the three meta-analyses for unsafe sex (at 2-4 months follow up) showed a significant difference between the intervention group and the control group. Motivational interviewing is not likely to lead to changes regarding unsafe sexual behaviors compared to other active or minimal interventions.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries17/2011en
dc.relation.urihttp://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Motiverende+samtale+for+hiv-relatert+atferd+hos+menn+som+har+sex+med+menn.13450.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en
dc.titleMotiverende samtale for hiv-relatert atferd hos menn som har sexno
dc.title.alternativeMotivational interviewing for hiv-related behaviors among men who have sex with menen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin863995
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel