Show simple item record

dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorKjøllesdal, Johanne Granen
dc.date.accessioned2011-12-06T12:20:41Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:08Z
dc.date.available2011-12-06T12:20:41Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:08Z
dc.date.issued2011-07nb_NO
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 2/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-420-0nb_NO
dc.identifier.issn1890-1565nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378244
dc.description.abstractNORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten skal i 2011─2012 gjennomføre en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen i Norge. Det ble i forkant av den nasjonale undersøkelsen gjennomført et utviklingsprosjekt der formålet var å utvikle metodiske instrumenter og datainnsamlingsopplegg. Vi gjennomførte innledningsvis en litteraturgjennomgang. Formålet var å undersøke hva som fantes av nasjonale undersøkelser og validerte, relevante instrumenter med fokus på brukererfaringer og tilfredshet med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, samt innhente informasjon om en rekke andre metodiske problemstillinger. Det ble etablert en referansegruppe som ga viktige innspill underveis i utviklingsarbeidet. Vi gjennomførte også kvalitative intervjuer med kvinner og partnere for å øke kunnskapen om hva som er viktig for brukere av svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. På bakgrunn av litteraturgjennomgangen, kvalitative intervjuer og innspill fra referansegruppen utviklet vi to spørreskjemaer; det ene med fokus på kvinners erfaringer, det andre rettet mot partneres erfaringer. Spørreskjemaene ble deretter testet på henholdsvis kvinner og partnere. På bakgrunn av testingen ble skjemaene justert før vi gjennomførte en postal og elektronisk pilotundersøkelse ved Akershus universitetssykehus. Etter fullført datainnsamling ble resultatene analysert og måleinstrumentene testet. Denne rapporten beskriver utviklingsarbeidet som ble gjennomført i forkant av den nasjonale undersøkelsen. Resultatene fra pilotundersøkelsen er oppsummert i en egen rapport (Iversen et al., 2011), og indikerte at mindre justeringer var hensiktsmessig før spørreskjemaet kunne anvendes i den nasjonale undersøkelsen. Innsamlingsmodellen fungerte tilfredsstillendeen
dc.description.abstractENGLISH: Development of a method to measure experiences of pregnancy-, birth- and postnatal care Norwegian Knowledge Centre for the Health Services will conduct a national user experience survey in pregnancy-, birth- and postnatal care in Norway in 2011␣2012. Prior to the national survey a development project was carried out. The aim was to develop measurement instruments and methods of data collection. Initially we conducted a literature review. The purpose was to identify existing national surveys and validated, relevant measurement instruments, focusing on user experience and satisfaction with pregnancy-, birth- and postnatal care, as well as obtain information about a number of other methodological issues. A group was established to provide contributions from external experts. We also conducted qualitative interviews with women and partners to increase knowledge about what is important for the users of pregnancy-, birth- and postnatal care. Based on the literature review, qualitative interviews and contributions from the expert group, we developed two questionnaires, one focusing on women's experiences, the other addressing partners' experiences. The questionnaires were tested on women and partners, respectively. Minor adjustments were made in both questionnaires before we conducted a postal and electronic pilot survey at Akershus University Hospital. After the data collection, results were analyzed and the measurement instruments were tested. This report describes the development work that was carried out prior to the national survey. The results from the pilot survey are summarized in a separate report (Iversen et al., 2011), and indicated that minor adjustments were appropriate before the questionnaire could be used in the national survey. The model for data collection worked satisfactorily.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2/2011en
dc.relation.urihttp://kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Utvikling+av+metode+for+å+måle+erfaringer+med+svangerskaps%2C-+fødsels-+og+barselomsorgen.12826.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleUtvikling av metode for å måle erfaringer med svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgenno
dc.title.alternativeDevelopment of a method to measure experiences of pregnancy-, birth- and postnatal careen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin859555
dc.contributor.departmentNOKCen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record