Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorHolmboe, Olafen
dc.contributor.authorKjøllesdal, Johanne Granen
dc.date.accessioned2011-12-30T15:03:19Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:14Z
dc.date.available2011-12-30T15:03:19Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:14Z
dc.date.issued2011-07nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssenteret juli 2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-419-4nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378274
dc.description.abstractNORSK: I Stortingsmeldingen ”En gledelig begivenhet. Om en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg” fremheves betydningen av et bredt brukerperspektiv i svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009). I stortingsmeldingen etterlyses en nasjonal undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) for å innhente brukererfaringer med denne delen av helsetjenesten. En nasjonal undersøkelse er planlagt i 2011─2012. Kunnskapssenteret har derfor gjennomført et utviklingsprosjekt som inkluderte en postal og elektronisk pilotundersøkelse ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Formålet med pilotundersøkelsen var å teste to spørreskjemaer, det ene med fokus på kvinners erfaringer, det andre rettet mot partneres erfaringer, samt datainnsamlingsopplegg. I dette notatet presenteres resultatene fra pilotundersøkelsen. Etter at datainnsamlingen blant kvinnene var avsluttet, hadde vi fått inn 342 svar, noe som gir en samlet svarprosent på 47. Totalt svarte 95 av kvinnenes partnere på undersøkelsen, i denne gruppen har vi imidlertid ikke grunnlag for å beregne en svarprosent. Resultatene viser at både kvinner og partnere har positive erfaringer fra svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen, men at det er forbedringspotensial på flere områder. Det er en tendens til at både kvinner og partnere vurderer svangerskapskontroller hos jordmor mer positivt enn tilsvarende kontroller hos fastlege. Kvinner og partnere gir også mer positive vurderinger av fødeavdelingen enn barselavdelingen ved sykehuset. Spørsmål som omhandler informasjon får gjennomgående lavere skårer enn flere andre områder i begge skjemaene.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages A Norwegian White Paper in 2009 emphasizes the importance of a broad user perspective in pregnancy-, birth- and postnatal care. The white paper calls for a national survey conducted by the Norwegian Knowledge Centre for the Health Services (NOKC) collecting user experience with this part of the health service. A national survey is planned in 2011- 2012. NOKC has finished a development project that included a postal and electronic pilot survey at Akershus University Hospital. The purpose of the pilot study was to test two questionnaires, one focusing on women's experiences, the other addressing partners' experiences, as well as testing methods of data collection. This paper presents the results from the pilot study. A total of 342 women responded to the survey, which gives an overall response rate of 47 percent. 95 of the women's partners returned the questionnaire. We do not have sufficient information to calculate a response rate for this sample. The results indicate that both women and partners have positive experiences with pregnancy-, birth- and postnatal care, but several improvement areas were also identified. There is a tendency that both women and partners are considering pregnancy care with a midwife more positive than the corresponding care from a GP. Women and partners also report more positive experiences from the maternity ward than post-natal ward at the hospital. Questions concerning information consistently have lower scores than other areas, this applies to both pregnancy-, birth- and postnatal care.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries2011en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Kvinners+og+partneres+erfaringer+fra+svangerskaps-%2C+f%C3%B8dsels-+og+barselomsorgen.+Resultater+fra+en+pilotunders%C3%B8kelse.12832.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titleKvinners og partneres erfaringer fra svangerskaps-, fødsels-og barselomsorgen. Resultater fra en pilotundersøkelseno
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin859550
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel