Show simple item record

dc.contributor.authorDahle, Kari Aanjesenen
dc.contributor.authorHolmboe, Olafen
dc.contributor.authorHelgeland, Jonen
dc.date.accessioned2011-04-04T13:08:43Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:54Z
dc.date.available2011-04-04T13:08:43Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:54Z
dc.date.issued2006-12nb_NO
dc.identifier.citationPasOpp-rapport fra Kunnskapssenteret 9/2006en
dc.identifier.isbn82-8121-137-7nb_NO
dc.identifier.issn1890-1565nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378469
dc.description.abstractNORSK SAMMENDRAG: Høsten 2005 gjennomførte Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten en spørreundersøkelse blant utskrevne brukere fra alle døgnenheter for voksne innen psykisk helsevern i Norge. Totalt har 2676 brukere besvart ulike spørsmål om sine erfaringer fra oppholdet. Undersøkelsen har en svarprosent på 35, og materialet gir ikke grunnlag for å oppgi resultat på institusjonsnivå. I denne rapporten presenteres resultat på nasjonalt, regionalt og helseforetaksnivå, men den lave svarprosenten gjør at resultatene må tolkes med forsiktighet. Et hovedresultat fra undersøkelsen er at det er et forbedringspotensial på tjenesten brukerne har vurdert, noe man blant annet kan lese ut av resultatet på det vi har kalt hoveddimensjonen. Hoveddimensjonen er en gruppering av kjernespørsmål som er relevante for nesten alle brukerne. Disse kjernespørsmålene omhandler informasjon, behandlerrelasjon og behandling, og hoveddimensjonen gir en oppsummert skåre på hvor fornøyde brukerne er med disse viktige sidene av oppholdet. Det nasjonale gjennomsnittsresultatet på hoveddimensjonen er 51, på en skala fra 0 til 100 der 100 er beste resultat. Dette er et lavt resultat sammenlignet med andre pasienterfaringsundersøkelser. I en nasjonal undersøkelse hvor fastleger vurderte kvaliteten ved distriktspsykiatriske sentre var derimot resultatene stort sett på samme nivå eller dårligere enn i den foreliggende undersøkelsen. Blant emnene som inngår i hoveddimensjonen, kommer noen bedre ut enn andre. Brukerne er mest fornøyde med hvorvidt de får fortalt behandler det som er viktig om deres tilstand og om behandler forstår deres situasjon. De emnene som brukerne var minst fornøyde med, var de som omhandlet forberedelse til tiden etter utskrivelse og innflytelse på valg av behandlingsopplegg. For ulike emner som ikke inngår i hoveddimensjonen er det relativt stor misnøye. Over 25% mente de hadde lite eller ikke noe utbytte av behandlingen, mente de ble behandlet nedlatende eller krenkende eller mente at utskrivningstidspunktet passet i liten grad eller ikke i det hele tatt. I alt 34% mente aktivitetstilbudet ved institusjonen var ganske eller svært dårlig. På to spørsmål som omhandlet informasjon om rettigheter svarte over 55% at de ikke hadde mottatt slik informasjon. Det er små forskjeller mellom regionenes gjennomsnittskåre på hoveddimensjonen, og ingen er signifikant forskjellige fra landssnittet. Gjennomsnittskåren ligger rundt 50 for alle regionene. Det er noe større variasjon i resultat mellom de ulike helseforetakene, og noen foretak er signifikant forskjellige fra landssnittet. For helseforetakene er beste gjennomsnittsresultat for hoveddimensjonen 65, mens det dårligste er 43. Ulike bakgrunnsvariabler kan påvirke hvordan brukerne svarer. I den foreliggende undersøkelsen er blant annet gifte mer fornøyde enn enslige og samboende, og de som er innlagt mot sin vilje, er mindre fornøyde enn andre. Det er også store forskjeller i fornøydhet mellom ulike diagnosegrupper; blant annet er personer med rusrelaterte lidelser mindre fornøyde enn andre. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra disse 2676 brukerne er det avdekket flere forbedringsområder innen døgnbehandling i psykisk helsevern i Norge.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesPasOpp-rapporten
dc.relation.ispartofseries9/2006en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Brukererfaringer+med+d%C3%B8gnenheter+i+psykisk+helsevern+-+Resultater+og+vurderinger+etter+en+nasjonal+unders%C3%B8kelse+i+2005.1762.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Psykiatri, barnepsykiatri: 757en
dc.subject.meshPsykisk helsevernen
dc.subject.meshNorgeen
dc.subject.meshDøgnenheteren
dc.subject.meshVoksneen
dc.titleBrukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern - Resultater og vurderinger etter en nasjonal undersøkelse i 2005no
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin801033


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record