Show simple item record

dc.contributor.authorSjetne, Ingeborg Strømsengen
dc.contributor.authorBjertnæs, Øyvind Andresenen
dc.contributor.authorIversen, Hilde Hestaden
dc.contributor.authorOlsen, Rolf Vegaren
dc.date.accessioned2011-05-06T07:54:35Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:26:06Z
dc.date.available2011-05-06T07:54:35Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:26:06Z
dc.date.issued2009-09nb_NO
dc.identifier.citationNotat fra Kunnskapssentereten
dc.identifier.isbn978-82-8121-297-8nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378537
dc.description.abstractNORSK:Det er i bruk mange forskjellige spørreskjemaer ment for ulike pasientgrupper lokalt i helsetjenesten. Spørreskjemaene har varierende kvalitet og er lite egnet for sammenlikning av resultater på tvers av tjenester og pasientgrupper. Kunnskapssenteret ble derfor forespurt av Helse Vest RHF om å identifisere 8–10 kjernespørsmål til bruk i lokale pasienterfaringsundersøkelser i regionen, samt vurdere behovet for tilleggsspørsmål for ulike pasientgrupper. For å kunne besvare problemstillingene gjennomførte vi en pilotundersøkelse ved Helse Bergen HF med hovedfokus på pasientenes vurdering av viktigheten av en rekke pasienterfaringsområder. Undersøkelsen omfattet svarergrupper med erfaring fra ni ulike fagområder og omsorgsnivå: * Rehabilitering, poliklinikk * Somatisk avdeling, voksne, døgnopphold * Somatisk avdeling, voksne, poliklinikk/dagavdeling * Psykisk helsevern, voksne, døgnopphold * Psykisk helsevern, voksne, poliklinikk * Somatisk avdeling, barn, døgnopphold * Psykisk helsevern, barn, poliklinikk * Avhengighetsbehandling, døgnopphold * Avhengighetsbehandling, poliklinikk Aktualitet og viktighet var de viktigste kriteriene for å avklare valg av kjernespørsmål. Spørsmål der færre enn 20 prosent svarte at det ikke var aktuelt, ble vurdert som aktuelle og dermed som relevante i et generisk spørreskjema. I piloten ble hvert erfaringsspørsmål etterfulgt av et spørsmål om hvor viktig dette spørsmålet var for svareren. Gjennomsnittsskårer på spørsmålene om viktighet ble brukt for å skille ut de viktigste erfaringsspørsmålene for hver av svarergruppene. Kjernespørsmålene ble valgt ut fra betraktninger om viktighet og aktualitet på tvers av gruppene. Informasjonen ble også brukt til å begrunne særskilte tilleggsspørsmål for hver av gruppene. Basert på undersøkelsen foreslår Kunnskapssenteret 10 generiske kjernespørsmål, og 1–3 tilleggsspørsmål for de enkelte gruppene. Fra et psykometrisk synspunkt vil en kortversjon av et spørreskjema ikke ha den samme validiteten og reliabiliteten som et mer omfattende skjema med tilpasning til spesifikke svarergrupper. Det foreliggende forslaget til kjernespørsmål hviler i stor grad på Kunnskapssenterets materiale fra tidligere nasjonale undersøkelser blant svarergruppene (unntatt rehabilitering). Gitt rammene i det foreliggende prosjektet, anser vi forslaget som godt underbygd.en
dc.description.abstractENGLISH: 1-page key messages The objective of this study was to identify a set of eight to ten core questions about patient experiences with specialised health care. Based on previous research, we selected 24 questions about patient experiences with potential relevance for nine different patient groups. Patients, or their guardians in case of minors, were asked to rate their experiences as well as the importance of each question. Seven groups of patients were contacted by mail; two groups were contacted in person. Criteria for selection of core questions were: * Low prevalence ( < 20 %) of “Not applicable”-responses * High mean importance score across the nine respondent groups * Not more than two questions about the same patient experiences domain (to secure comprehensiveness) Following the criteria we identified ten core questions applicable for all patient groups. In addition, we identified one to three important supplemental questions for each of the nine groups.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesNotat fra Kunnskapssentereten
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Pasienterfaringer+i+spesialisthelsetjenesten.+Et+generisk%2C+kort+sp%C3%B8rreskjema.7457.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en
dc.titlePasienterfaringer i spesialisthelsetjenesten. Et generisk, kort spørreskjemano
dc.title.alternativePatient experiences in specialist health care. A generic, short questionnaireen
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin804175


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record