• Forbruk av heroin i Norge 

   Bretteville-Jensen, Anne Line; Amundsen, Ellen Johanna (Research report, 2009)
   For første gang er det gjort beregninger av hvor stort forbruket av heroin er i Norge i løpet av et år. Det årlige forbruket anslås til om lag 1500 kilo. SIRUS-forskerne Anne Line Bretteville-Jensen og Ellen J. Amundsen ...
  • Heroinforbruk og heroinbeslag i Norge 

   Bretteville-Jensen, Anne Line; Amundsen, Ellen Johanna (Research report, 2009)
   I perioden 2000 – 2008 ble det i gjennomsnitt beslaglagt 61 kilo heroin i Norge pr. år. Politiet foretok 98 prosent av beslagene. Tollvesenet foretok dermed bare rundt 2 prosent av antall beslag, men sto for omtrent 55 ...
  • Hva er misbruk og avhengighet? 

   Lund, Ingeborg; Bretteville-Jensen, Anne Line; Skretting, Astrid; Rise, Jostein; Nordlund, Sturla Bjørn; Amundsen, Ellen Johanna (Research report, 2010)
   SIRUS får stadig spørsmål om hvor mange alkoholikere og narkomane det finnes i Norge. Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels ...
  • Omfang av sprøytemisbruk i Norge 

   Bretteville-Jensen, Anne Line; Amundsen, Ellen Johanna (Research report, 2006)
   Denne rapporten presenterer beregninger av antall sprøytemisbrukere i Norge med noe tilleggsinformasjon om alders- og kjønnsfordeling, samt geografisk utbredelse. Blant narkot ikamisbrukere er sprøytemisbrukere antatt å ...
  • Rusmidler i Norge 2003 

   Bye, Elin Kristin; Bretteville-Jensen, Anne Line; Bryhni, Anders; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn (Research report, 2003)
  • Rusmidler i Norge 2004. Narkotika og behandling 

   Bryhni, Anders; Bye, Elin Kristin; Bretteville-Jensen, Anne Line; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn; Skretting, Astrid (Research report, 2004)
  • Rusmidler i Norge 2007. Alcohol and drugs in Norway 2007 

   Bryhni, Anders; Bretteville-Jensen, Anne Line; Bye, Elin Kristin; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn; Skretting, Astrid (Research report, 2007)
  • Rusreformen - noen grunnlagsdata om organisering og finansiering 

   Alver, Øyvind; Bretteville-Jensen, Anne Line; Kaarbøe, Oddvar Martin (Research report, 2004)
   Hovedvekten i rapporten er lagt på å undersøke hvordan behandlingen for rusmiddelmisbrukere er organisert og finansiert etter at de regionale helseforetakene (RHF) overtok det ti dligere fylkeskommunale ansvaret ...
  • Syntetiske cannabinoider. Nettbasert marked og en virtuell ruskultur 

   Bilgrei, Ola Røed; Bretteville-Jensen, Anne Line (Research report, 2013)
   Syntetiske cannabinoider n ettba S ert marked og en virtuell ru S kultur 7 Oppsummering • Syntetiske cannabinoider er kjemiske stoffer som er laget for å etterligne virkningen til organisk cannabis. • Stoffene ble først ...
  • Tobakk- og rusmiddelbruk blant unge voksne i Norge. Hovedfunn fra en spørreundersøkelse foretatt i 2010 blant 18-30åringer 

   Bretteville-Jensen, Anne Line (Research report, 2011)
   31 prosent i aldersgruppa 18-30 år snuser daglig eller av-og-til, mens tilsvarende tall for røyking er 25 prosent, og kun 12 prosent røyker daglig. Det er flest menn blant storforbrukerne av alkohol, og menn drikker seg ...
  • Ungdoms etterspørsel etter alkohol. En empirisk analyse basert på intervjudata 1990-2004 

   Berg, Frid Fjose; Bretteville-Jensen, Anne Line (Research report, 2005)
   I rapporten studeres ungdoms forbruk av alkohol. Forhold som påvirker om og eventuelt hvor mye ungdommer drikker blir analysert. Sammenhengen mellom ungdommers alkoholforbruk og priser, og mellom forbruk og aldersgrenser ...
  • Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet : Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken 

   Skretting, Astrid; Storvoll, Elisabet; Rise, Jostein; Lauritzen, Grete Ostling; Snertingdal, Mette Irmgard; Amundsen, Ellen Johanna; Skjælaaen, Øystein; Østhus, Ståle; Bye, Elin Kristin; Rossow, Ingeborg; Bretteville-Jensen, Anne Line; Hordvin, Odd; Olsen, Hilgunn (Research report, 2011)
   Underlagsmateriale til ny stortingsmelding I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken, fikk SIRUS i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å bidra med en oppsummering og analyse av nasjonale ...
  • Økonomiske aspekter ved sprøytemisbrukeres forbruk av rusmidler. En analyse av intervjuer foretatt 1993-2004 

   Bretteville-Jensen, Anne Line (Research report, 2005)
   Datamaterialet i denne rapporten er unikt i norsk og internasjonal sammenheng ved at vi over et langt tidsrom har gjennomført mange intervjuer (n=3829) med tunge rusmiddelmisbrukere om forbruk, finansiering og priser ...