Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIhlebæk, Camilla
dc.contributor.authorEllen J, Amundsen
dc.date.accessioned2015-01-29T13:56:53Z
dc.date.accessioned2015-02-11T18:45:21Z
dc.date.available2015-01-29T13:56:53Z
dc.date.available2015-02-11T18:45:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 53 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2007
dc.identifier.isbn978-82-7171-301-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275877
dc.description-
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres resultater fra en stor kartlegging av skoleelever i 16 kommuner utenfor storbyene. Størrelsen på materialet gjorde at det ble mulig å analysere alkoholbruk og ulike faktorer knyttet opp til alkoholbruk også blant minoriteter. Rapporten beskriver tre grupper med forskjellig bakgrunn: ungdom med to foreldre født i vestlig land (N=19460), ungdom med to foreldre født i ikke-vestlige land og som ikke oppga å være muslimer (N=244), og ungdom som oppga å være muslimer uavhengig av foreldrenes fødeland (N=241). Det var store forskjeller i hvor ofte ungdom fra de tre gruppene drakk alkohol. Ungdom med vestlig bakgrunn drakk hyppigere enn de to andre gruppene, og 61 % i denne gruppen rapporterte å ha drukket alkohol siste år. I gruppen med ungdom med ikke-vestlig bakgrunn var det 55 % som har drukket alkohol siste år, og i gruppen med muslimer var det 32 % som rapporterte dette. Spesielt muslimske jenter drakk sjelden. Det var også klare forskjeller om ungdom rapporterte at de hadde drukket alkohol slik at de ble beruset. 47 % av de med vestlig bakgrunn, 34 % av de med ikke- vestlig bakgrunn og 22 % av muslimsk ungdom rapporterte at de noen gang hadde vært beruset. Lavest alkoholbruk blant ungdom med muslimsk bakgrunn og høyest blant vestlige tilsvarer situasjonen i Oslo. Ungdom er fortsatt sterkt knyttet til og avhengig av foreldre eller andre omsorgspersoner, og en rekke forhold ved familien har vist seg å være knyttet til ungdommers alkoholbruk Vi fant at de aller fleste, uansett bakgrunn, rapporterte om interesserte foreldre som involverte seg i både skole og fritid, brukte tid på ungdommen, og som både forstod dem og var glade i dem. I alle gruppene fant vi at jo høyere foreldrenes alkoholbruk var og jo mer liberale holdninger til alkohol de hadde, jo mer drakk ungdommene. Ungdom med ikke-vestlig eller muslimsk bakgrunn rapporterte om lavere bruk og strengere holdninger til alkohol hos foreldrene enn ungdom med vestlig bakgrunn. Den hyppigst rapporterte måten å skaffe seg alkohol på var å kjøpe eller få av andre over 18 år. Blant ungdomskoleelever var det vanligst å ta eller stjele alkohol hjemme. Det var få forskjeller i hvordan ungdom med ulik bakgrunn skaffet seg alkohol. En forskjell var at muslimsk ungdom i mindre grad skaffet seg alkohol hjemme.
dc.description.abstractThis report presents results from a large survey among students mainly 14-19 years old living in municipalities outside big cities. Due to the size of the survey it was possible to analyses alcohol use and its consequences even in minority populations with non-western background. Three groups were studied: students with two western born parents, mainly Norwegian, (N=19460), students with two parents born in non-western countries and who were not Muslim (N=244), and students who reported to be Muslim, regardless of parent’s birthplace (N=241). There were large variations in alcohol use in the three groups. Students with western background drank more frequently than youth in the two other groups and 61 % reported to have drunk alcohol last year. Among non-western/non-Muslim 55 % had drunk alcohol last year while the figure for Muslims was 32 %. Muslim girls reported very low levels of alcohol use. Drinking to intoxication was also more common among westerners, 47 % reported such behaviour ever while comparable figures for non-western were 34 % and for Muslims 22 %. This is in accordance with studies in big cities. The students in the age group studied are still attached to their parents and dependent on their care and support. Many family related conditions have been shown to be associated with alcohol use among adolescents. In this study most students, regardless of background, reported about parents who where interested in what they were doing, both in school and during leisure time. Parents spent time with them, understood and loved them. Students drank more alcohol the more their parents drank and the more liberal parents were regarding alcohol use in all three groups. Students with non-western and Muslim background reported lower levels of use and more strict attitudes regarding alcohol use than youth with western background. The most common way of getting access to alcohol for the students was to get it or buy it from persons older than 18 years. Among 14-16 years olds the most common access was to pinch alcohol at home. There was no major difference between groups in how they accessed alcohol. Regardless of background, the majority meant that use of narcotics/drugs constituted a larger problem than use of alcohol, a misconception regarding the situation in Norway.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/sirusrap.3.07.pdf
dc.titleMajoritet og minoritet - alkoholbruk blant ungdom utenfor storbyen
dc.title.alternativeMajority and minority
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:56:53Z
dc.identifier.cristin315055


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel