Show simple item record

dc.contributor.authorBye, Elin Kristin
dc.contributor.authorSkretting, Astrid
dc.date.accessioned2015-01-29T13:09:53Z
dc.date.accessioned2015-02-11T19:24:30Z
dc.date.available2015-01-29T13:09:53Z
dc.date.available2015-02-11T19:24:30Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 64 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2003
dc.identifier.isbn82-7171-253-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275976
dc.description-
dc.description.abstractTobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker. Mens det var en økning fra 1995 til 1999 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk, var det en nedgang fra 1999 til 2003. En andel på fire prosent oppga i 2003 at de hadde røykt mer enn 10 sigaretter daglig i løpet av den siste måneden. Undersøkelsen gir grunnlag for å si at det er en nedgang fra 1999 til 2003 i andelen 15 - 16 åringer som røyker tobakk daglig (fra 24 prosent til 18 prosent). Det har samtidig funnet sted en økning i vurdering av risiko forbu ndet ved regelmessig røyking. Det er flere jenter enn gutter som oppgir at de røyker daglig. Alkohol I 2003 oppga 84 prosent av 15 - 16 åringene at de noen gang hadde drukket alkohol, 76 prosent hadde drukket i løpet av de siste 12 måneder og 51 prosent i løpet av de siste 30 dager. Mens det var en klar økning fra 1995 til 1999, var det igjen en nedgang til 2003. Det var også en klar økning fra 1995 til 1999 i andelen som til sammen hadde drukket alkohol 40 ganger eller mer, mens det ikke var en videre øk ning fra 1999 til 2003. Det samme gjaldt andelen som hadde drukket 20 ganger eller mer i løpet av siste 12 måneder, og andelen som hadde drukket seks ganger eller mer i løpet av siste 30 dager. Omkring 25 prosent oppga i 2003 at de hadde drukket minst fem drinker, tre ganger eller mer i løpet av de siste 30 dager. Dette var omtrent det samme som i 1999, mens den tilsvarende andel i 1995 var noe under 20 prosent. I 2003 oppga omkring 60 prosent at de hadde vært fulle noen gang, og 35 prosent hadde vært det i løpet av de siste 30 dager. De tilsvarende andeler i 1995 og 1999 var henholdsvis 54 og 64 prosent som hadde vært fulle noen gang, og 30 og 39 prosent i løpet av de siste 30 dager. Undersøkelsen viser med andre ord at de langt fleste 15 - 16 åringer ha r drukket alkohol en eller flere ganger. Det ser imidlertid ikke ut til at det har skjedd noen økning fra tidligere undersøkelser i antall drikketilfeller. Selv om det er en noe større andel jenter enn gutter som oppgir å ha drukket alkohol, er det en stø rre andel gutter enn jenter som oppgir at de til sammen har drukket 40 ganger eller mer. Gutter drikker også mer enn jenter i den enkelte drikkesituasjon. Brennevin ser ut til å utgjøre et relativt stort innslag i 15 - 16 åringers drikkemønster sammen med øl og det har naturlig nok vært en relativt stor økning fra 1999 til 2003 i andelen som oppgir å ha drukket rusbrus. Med utgangspunkt i andel som oppgir å ha drukket de ulike drikkesorter tre ganger eller mer i løpet av de siste 30 dager, drikker gutter øl o ftere enn jenter, mens det ikke er forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder de andre drikkesortene. Det ser ikke ut til at det har skjedd noen økning i beruselsesfrekvens blant 15 - 16 åringer. Jenter ser imidlertid ut til å drikke seg beruset ofte re enn gutter. Narkotika I 2003 var andelen som oppga at de hadde brukt hasj eller marihuana noen gang 8,9 prosent, mens de tilsvarende andelene i 1995 og 1999 var henholdsvis 5,9 prosent og 12,3 prosent. I 2003 var det 6,2 prosent som hadde brukt cann abis i løpet siste 12 måneder og 2,7 prosent i løpet av de siste 30 dager. De tilsvarende tall for 1995 var 4,7 prosent i løpet av de siste 12 måneder og 2,7 prosent i løpet av de siste 30 dager, mens det i 1999 var henholdsvis 9,1 (siste 12 måneder) og 4, 1 prosent (siste 30 dager). I 2003 var det mellom en og to prosent som oppga at de hadde brukt amfetamin og ecstasy, omkring en prosent sa at de hadde brukt heroin, LSD og kokain mens 4,6 prosent oppga at de hadde sniffet noen gang
dc.description.abstractTobacco About 60 per cent of the 15 – 16 - year - olds reported in 2003 that they had smoked at some time or another, and about 30 per cent said they had smoked within the space of the past 30 days. Eighteen per cent said they had smoked on a daily basis duri ng the past month. More girls say they smoke than boys. While the proportion of 15 – 16 - year - old smokers rose between 1995 and 1999, numbers fell from then on to the present (2003). Four per cent said in 2003 that they had smoked more than 10 cigarettes per day during the course of the past month. On the basis of the findings emerging from this study, we can confirm that a decline in the numbers of daily cigarette smoking youngsters in the 15 – 16 age group started in 1999 and continued through 2003 (a drop t o 18 per cent from 24 per cent). At the same time, however, other findings indicated that smoking on a regular basis was actually more risky than previously recognised. More girls than boys say they smoke on a daily basis. Alcohol In 2003, 84 per cent of the 15 - 16 - year - old cohort reported having drunk alcohol at some time or another, 76 per cent over the past 12 months and 51 per cent over the past 30 days. While we saw a sharp rise from 1995 to 1999, a decline set in that continued through to 2003. There was also a sharp rise in the 1995 – 1999 period in the proportion reporting having consumed alcohol on more than 40 occasions, though the increase did not continue after 1999. The same pattern applies to the proportion that reported having consumed alcohol on 20 or more occasions over the past 12 months and those who said they had consumed alcohol on six or more occasions over the past 30 days. About 25 per cent reported in 2993 that they had drunk at least five drinks on three or more separate occasions ove r the past 30 days. This rate was very nearly the same as the 1999 rate, though the 1995 rate came out at slightly below the 20 per cent mark. In 2003, about 60 per cent said that they been drunk at some time or another, and 35 per cent that they had been drunk over the space of the past 30 days. The 1995 figure ( who had ever been drunk) was 54 per cent, rising to 64 per cent in 1999, and 30 and 39 per cent (drunk over the past 30 days The study shows that a large majority of 15 – 16 - year - olds have consume d alcohol once or more times. There is no apparent increase, however, in relation to earlier studies in the number of drinking occasions. Although more girls than boys report consumption of alcohol, there are more boys than girls who report having consumed alcohol on 40 or more separate occasions. Boys also drink greater quantities than girls on each drinking occasion. Spirits appears to account for a relatively large share of the general drinking pattern of 15 – 16 - year - olds, along with beer. Unsurprisingly, we have seen a relatively sharp rise from 1999 to 2003 in the numbers of youngsters who report having drunk alco - pop. Based on the proportion who report having consumed any type of alcohol on three or more separate occasions over the past 30 days, boys te nd to drink more frequently than girls, though there is no difference between them in relation to type of alcohol. Girls do seem to get drunk more frequently than boys, however. Narcotics The proportion that reported ever having used hashish or marijuana was 8.9 per cent in 2003. The rate was 5.9 per cent in 1995 and 12.3 per cent in 1999. In 2003, 6.2 per cent said they had used cannabis within the past 12 months, and 2.7 per cent in the past 30 days. The 1995 and 1999 figures were 4.7/9.1 per cent (past 12 months) and 2.7/4.1 per cent (past 30 days). Between 1 and 2 per cent said in 2003 that they had used amphetamine and ecstasy, about 1 per cent that they had used heroin, LSD and cocaine, while 4.6 per cent said they had ever inhaled solvent
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/sirusrap.5.03.pdf
dc.titleBruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003
dc.title.alternativebruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:09:53Z
dc.identifier.cristin1061730


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record