Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHordvin, Odd
dc.date.accessioned2015-01-29T13:02:23Z
dc.date.accessioned2015-02-11T19:25:03Z
dc.date.available2015-01-29T13:02:23Z
dc.date.available2015-02-11T19:25:03Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.citationThe Drug situation in Norway. 65 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275978
dc.description-
dc.description.abstractNarkotikasituasjonen i Norge må fremdeles karakteriseres som alvorlig, men foreliggende data for 2002 gir flere indikasjoner som peker også i en mer positiv retning. Prevalensen og insidensen i bruk av illegale narkotiske stoffer er lav i Norge sammenlignet med de fleste andre europeiske land. Mens det i siste halvdel av 1990-tallet var en markert økning i andelen unge som rapporterte at de har brukt cannabis og amfetamin, kan det i den siste 2-3 års perioden (2000-2002) synes som at økningen i bruk av illegale stoffer har stoppet opp blant ungdom i aldersgruppen 15- 20 år. Antallet overdosedødsfall er fremdeles høyt, men foreløpig oversikt fra Kriminalpolitisentralen (Kripos) viser en sterk nedgang på landsbasis for 2002. Antall nye tilfeller av HIV-smitte blant sprøytebrukere i Norge er fremdeles lavt. Det samme gjelder antall nye sprøytebrukere som utvikler AIDS. Utbruddet av hepatitt A og B blant injiserende stoffmisbrukere virker nå å være på retur. Antallet personer som er under legemiddelassistert rehabilitering har på ny økt sterkt på landsplan, og lavterskeltiltak for stoffmisbrukere er blitt videre utbygd ved hjelp av en betydelig økning av tilskudd i 2002. På den annen side har det samlet vært en økning i beslag av flere av de mest vanlige illegale stoffene i 2001/2002. Kripos’ foreløpige statistikk for 2002 viser at den største absolutte økningen var for benzodiazepiner og amfetamin. Også beslaglagt mengde av benzodiazepiner, og da i hoved- sak Rohypnol, økte særlig sterkt. Derimot var det en markert nedgang i antall beslag av heroin og ecstasy, men mange store enkeltbeslag. Politiets og tollvesenets beslag av ulike stoffer og utviklingen av narkotikadødsfall indikerer at bruk og misbruk av de ulike narkotiske stoffene i økende grad er å finne over hele landet. Selv om cannabis gjennom flere år er blitt beslaglagt i alle landets politidistrikter, er også andre stoffer etter hvert å finne i stadig flere distrikter. Regjeringen la i oktober 2002 fram en handlingsplan mot rusmiddelproblemer, som skal gjelde for perioden 2003-2005. Utfordringene og veivalgene i norsk rusmiddelpolitikk baseres på målsetting- ene om å kunne: • Føre en rusmiddelpolitikk som reduserer rusmiddelproblemene samtidig som politikken har oppslutning i befolkningen. • Styrke den forebyggende innsatsen i kommunene og lokalsamfunnene, der folk bor og barn vokser opp, med vekt på forebyggende og helsefremmende innsats rettet mot barn og unge i skole og i opplæring og fritidsaktiviteter. • Sikre misbrukere og deres pårørende god behandling og rehabilitering/ oppfølging slik at den enkelte kan leve et verdig liv
dc.description.abstractMain Trends and developments • The tendencies that were described in the national report for 2001 appear to hold for the most part. Although the prevalence and incidence of use of illicit drugs remains relatively low when compared with other European countries, the latter half of the 1990s saw a marked rise in the proportion of youth who report that they have used cannabis and amphetamines. Over the last 2- 3 years (2000-2002), however, the rise in use of illicit substances among youth 15-20 years appears to have flattened out. • Different data sources indicate that there has been an increase in availability during 2001. This is true for the entire country and is reflected in the seizures made by the police and customs author- ities, the drop in prices for different substances, and surveys that seek to describe the public’s views on availability. • There has been a clear increase in the number of seizures of the most common illicit substances. The same is also true for the number of cases and individuals who have been considered by the court system. • Statistics for the first half of 2002 show that the greatest increase of seizures is for benzodi- azepines, amphetamines and cannabis. Moreover the amount of benzodiazepines, largely fluni- trazepam (Rohypnol) and diazepam, confiscated has also risen sharply, while there has been a clear drop in the seizures of ecstasy, heroin, opium and LSD. Only small changes or none have taken place for other substances. Developments for the first half of 2002 are similar to the trends from 2001, especially with respect to the second half of the year. • The number of drivers arrested under suspicion of driving under the influence of drugs other than alcohol has more than doubled during the last decade. Narcotics and/or other medications have been identified in 80 % of the cases where the primary suspicion is related to such substances, indicating a high hit rate on the part of the police with respect to motorists who are subjected to tests. • The number of fatalities resulting from overdoses has increased during 2001, to 338 people. This is the largest number of such deaths ever recorded in Norway. However, for Oslo, which registers approximately 1/3 of overdose fatalities, there are indications of a possible downward trend. The number of deaths due to overdose in Oslo has dropped by nearly half for the first half of 2002 when compared with the same period in 2001. • The number of new cases of HIV infection among intravenous drug users in Norway is low. This is also the case for the number of new intravenous drug users who develop AIDS. • The outbreak of hepatitis A and B among intravenous drug users appears now to be in retreat. • In October this year the Government proposed a new action plan against alcohol and drug prob- lems, which is to be effective during 2003-2005. The challenges and choices reflected in Norwegian drug policy are based on the need to:
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/nasjonal_arsrapport_no_2002.pdf
dc.titleNarkotikasituasjonen i Norge 2002
dc.title.alternativeThe Drug situation in Norway 2002
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:02:23Z
dc.identifier.cristin1060911


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel