Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBye, Elin Kristin
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen Johanna
dc.contributor.authorLund, Marianne
dc.date.accessioned2015-01-30T14:26:27Z
dc.date.accessioned2015-02-11T20:20:36Z
dc.date.available2015-01-30T14:26:27Z
dc.date.available2015-02-11T20:20:36Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7171-407-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276072
dc.description-
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres hovedfunnene fra en befolkningsundersøkelse om tobakks - og rusmiddelbruk gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra SIRUS i 2012 (heretter kalt SIRUS 2012). Utvalget , som dekker aldersgruppen 16 - 79 år , ble trukket fra folkeregisteret, og svarprosenten var 53 %. I ntervjuene ble gjennomført på telefon. Oppsummering tobakk Andelen dagligrøykere i befolkningen har gått gradvis ned, og nedgangen har vært mark ant siden årtusenskiftet. Av - og - til - røyking har derimot holdt seg stabilt på rundt 10 % siden 1970 - tallet. Res ultatene fra SIRUS 2012 viste at 14 % røykte daglig og 9 % av og til. Det er omtrent like mange kvinner som menn som røyker. Bruk av snus har økt betydelig de siste ti - årene, og det er i hovedsak unge menn som bruker snus. I befolkningen som helhet er det 15 % av menn og 4 % av kvinner som bruker snus daglig, mens 6 % av menn og 4 % av kvinner bruker det av og til. Blant menn i aldersgruppen 16 - 24 år er det 31 % som bruker snus daglig og 10 % som bruker av og til. Det finnes noen brukere av både sigaretter og snus, men dette er ikke særlig utbredt; 5 % av befolkningen er dobbeltbrukere. Passiv røyking er undersøkt ved å spørre om det røykes innendørs hjemme hos respondenten. 14 % opplyste at det ble røyket innendørs hjemme i en eller annen grad (daglig, må nedlig eller sjeldnere), 7 % rapporterte at dette skjedde på daglig basis. Innendørs røyking hjemme ble oftere rapportert av dagligrøykere, 35 % av dagligrøykerne rapporterte dette. Av de som ikke røyker, sa 3 % at det ble røykt innendørs hjemme hver dag. Oppsummering alkohol Omsetningen av alkohol har økt med 48 % i perioden 1993 til 2008, men har gått noe tilbake etter dette. Økningen har i hovedsak kommet som følge av økt salg av vin. Tidligere befolkningsundersøkelser har vist at det både har vært en økning i andelen som drikker alkohol og i andelen som drikker relativt ofte, men økningen i drikkefrekvens er ikke fulgt av en tilsvarende økning i andelen som ofte drikker seg beruset. Resultatet fra SIRUS 2012 viser at ni av ti har drukket alkohol siste 12 måneder. Det er fremdeles slik at menn drikker oftere, de drikker mer og de er oftere beruset sammenlignet med kvinner. Det er de aller yngste (16 - 24 år) som har høyest konsum og som har høyest beruselsesfrekvens. Estimert totalkonsum er 3.8 liter ren alkohol siste år, hhv. 5.2 for menn og 2.5 for kvinner. Det er høyest konsum av liter ren alkohol i den yngste aldersgruppen (5.5) og lavest blant 65 - 79 - åringer (2.6).
dc.description.abstracthis report presents the main findings of a survey on tobacco consumption and substance use conducted by Statistics Norway on behalf of SIRUS in 2012 (referred to as SIRUS 2012 in what follows). The sample, of persons aged 16-79, was drawn from the Population register (Folkeregisteret), and the response rate was 53 per cent. Interviews were conducted by telephone. Tobacco in brief The proportion of daily smokers in the population has fallen steadily with a particularly marked decline since the millennium. The proportion who smoke occasionally, however, has remained stable at around 10 per cent since the 1970s. The results of SIRUS 2012 show that 14 per cent smoked daily and 9 per cent occasionally. There are about as many women as men who smoke. Use of smokeless tobacco has increased significantly in recent decades, and it is mainly young men who use snus. In the population as a whole, snus is used by 15 per cent of men and 4 per cent of women on a daily basis, while 6 per cent of men and 4 per cent of women use it occasionally. Among men aged 16-24, 31 per cent use snus daily, 10 per cent occasionally. Use of both cigarettes and smokeless tobacco is not a very common practice: 5 per cent of the population are dual users. Passive smoking was examined by asking respondents whether people smoked indoors at home. According to 14 per cent of respondents, smoking indoors occurred to some extent (daily, monthly or less often); 7 per cent reported daily indoor smoking at home. Daily smokers were more likely to report smoking at home; 35 per cent of daily smokers reported smoking at home. Of non-smokers, 3 per cent said smoking occurred indoors at home every day. Alcohol in brief Alcohol sales grew by 48 per cent between 1993 and 2008, and then declined somewhat. Growth in the sale of wine accounted for most of this increase. According to previous surveys, the proportion of people who drink alcohol has been growing, as has the proportion who drink relatively often. This rise in drinking frequency has not been accompanied by a corresponding rise in the proportion who gets drunk on a regular basis, however. Results from SIRUS 2012 show that nine in ten consumed alcohol in the last twelve months. It is still the case that men drink more often, drink more and are more often drunk than women. The youngest age group (16-24) has the highest consumption and the highest intoxication rates. Estimated total consumption was 3.8 litres pure alcohol last year, 5.2 litres for men and 2.5 litres for women. The youngest age group consumed most (5.5 litres) and 65-79-year-olds least (2.6 litres). Men drank beer and spirits far more often than women, while women drank wine more often than men. Drinking frequency is markedly higher among people over 44, and the wine-drinking frequency in that age group is also significantly higher. Wine accounts for the largest share of women's alcohol consumption (62 per cent), while for men it is beer (49 per cent). Drinking on Fridays and Saturdays is still common. Seven out of ten drank on private premises (in their own or other people's home), and mainly together with spouse/partner or friends. Cannabis in brief The proportion of the population aged 16-64 reporting ever having used cannabis has been rising steadily, while consumption over the last twelve months and last four weeks (thirty days) has remained stable since 1985. In 2012, two in ten people aged 16-64 reported using cannabis at least once in their lifetime, 3.4 per cent had used it in the last twelve months and 1.5 per cent in the last four weeks. More men use cannabis than women, and it is more common among 16-24-year-olds. High consumption frequency of cannabis was reported by 0.3 per cent of the population. By high frequency we mean consumption of the drug on more than twenty days in the past four weeks.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/sirusrap.6.13.pdf
dc.titleBruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS’ befolkningsundersøkelse i 2012
dc.title.alternativeBruk av tobakk, rusmidler og vanedannende legemidler i Norge - hovedfunn fra SIRUS’ befolkningsundersøkelse i 2012
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-30T14:26:27Z
dc.identifier.cristin1084062


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel