Show simple item record

dc.contributor.authorLauritzen, Grete Ostling
dc.contributor.authorAmundsen, Ellen Johanna
dc.date.accessioned2015-01-30T14:24:42Z
dc.date.accessioned2015-02-11T20:22:26Z
dc.date.available2015-01-30T14:24:42Z
dc.date.available2015-02-11T20:22:26Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 29 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7171-402-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276080
dc.description-
dc.description.abstractDenne rapporten baserer seg på et materiale fra Norsk Pasientregister (NPR) og omhandler pasienter som ble tatt inn i spesialistbehandling i 2011 for problemer knyttet til skadelig bruk eller avhengighet av narkotiske stoffer og vanedannende medikamenter. Rapporten redegjør for alders - og kjønnsfordeling for pasientene, hvilke rusmiddeldiagnoser som forekom i de ulike aldersgruppene og hvordan pasientene fordelte seg mellom behandlingsnivåene døgnbehandling og poliklinisk behandling. I 2011 ble 8817 pers oner rapportert til NPR for påbegynt behandling for skadelig bruk eller avhengighet av narkotiske stoffer og vanedannende medikamenter. En tredel var kvinner og to tredeler menn. Gjennomsnittsalder var 34 år for kvinner og 35 år for menn. Omtrent 20 pro sent var under 24 år, 60 prosent var i aldersgruppe 24 til 44 år og 20 prosent var eldre enn 44 år. Kvinneandelen varierte med alder. Den var høyest i aldersgruppene over 55 og under 25 år. Problemer med opioider (samlebetegnelse for heroin, morfin, kodei n, metadon, subutex og lignende)dominerte blant de som ble tatt inn i behandling (ca. 33 prosent). Dette gjaldt både for kvinner og menn. Opp i mot 30 prosent var diagnostisert med skadelig bruk eller avhengighet av flere narkotiske stoffer/medikamenter. Det var heller ikke her noen særlig kjønnsforskjell. Skadelig bruk eller avhengighet av cannabis som hoveddiagnose utgjorde den tredje største gruppen med 18 prosent. En langt større andel av mennene enn av kvinnene hadde problemer knyttet til cannabis so m hoveddiagnose. Problemer med kokain utgjorde en liten andel (under to prosent), mens andelen som kom i behandling for problemer med andre stimulerende stoffer var ca. 13 prosent. Her var det ingen tydelige kjønnsforskjeller. Omkring åtte prosent ble tatt inn i behandling på grunn av problemer med vanedannende legemidler (sedativa/hypnotika). Dette gjaldt i større grad kvinner enn menn. Rusmiddeldiagnosene fordelte seg ulikt innen aldersgruppene. De største forskjellene finner vi for cannabis og vanedannen de legemidler. Bruken av cannabis syntes å utgjøre det største problemet for pasienter i de yngste aldersgruppene, mens vanedannende legemidler dominerte blant de eldste. Dette gjaldt for begge kjønn. Både innen døgntiltak og poliklinisk behandling var d et flest pasienter som hadde opioider som hovedtilstand, ca. en tredjedel. Når det gjaldt hoveddiagnose knyttet til bruk av flere psykoaktive stoffer, ble en større andel behandlet i døgntiltak enn i poliklinikk. Pasienter med skadelig bruk eller avhengigh et av cannabis ble i størst grad behandlet poliklinisk. Dette gjaldt også pasienter med problembruk av vanedannende legemidler. Andelen som mottok behandling for stimulerende stoffer hadde i noe større grad fått denne i døgntiltak enn i poliklinikk. Kriter iet for uttrekket av data fra N
dc.description.abstractThis report is based on material from the Norwegian Patient Registry (NPR) and concerns patients who were admitted to specialist treatment in 2011 for problems relating to harmful use or dependency on narcotic substances and addictive medications. The report accounts for age and gender distribution of patients, types of substance abuse diagnoses and the patients’ distribution between the treatment levels of residential and outpatient treatment. In 2011, 8,817 persons were reported to the NPR as starting treatment for harmful use of or dependency on narcotic substances and addictive medications. One third were women and two-thirds were men. The average age was 34 years for women and 35 years for men. About 20 per cent were under the age of 24, while 20 per cent were older than 44. The proportion of women varied with age. It was highest for the groups older than 55 and younger than 25 years. Problems with opioids (heroin, morphine, codeine, methadone, subutex, and others) dominated among those who were admitted for treatment (around 33 per cent). This proportion applied to both women and men. Nearly 30 per cent were diagnosed with harmful use or addiction to multiple narcotic substances/medications. Here too, no significant gender difference was found. Harmful use of or addiction to cannabis as a main diagnosis, comprised the third largest group, at 18 per cent. A greater proportion of men than women had such cannabis problems as their main diagnosis. Problems with cocaine comprised a small share (less than two per cent), whereas the share entering treatment for other stimulants was 13 per cent. No clear gender differences were found in these two groups. Around eight per cent were admitted to treatment for abuse of addictive medications (sedatives/hypnotics). Women were more prevalent than men among these patients. Drug abuse diagnoses were distributed unevenly among the age groups. The most comprehensive differences were encountered for cannabis and addictive medications. The use of cannabis appeared to be the main problem for patients in the youngest age groups, whereas addictive medications dominated among the oldest. This applied to both sexes. Patients whose major diagnoses involved use of opioids comprised about a third of those treated both at residential and outpatient treatment facilities. As regards patients whose main problem involved use of multiple psychoactive substances, a larger proportion was treated in residential facilities than in outpatient clinics. This also appertained to patient groups with sedatives/hypnotics and stimulants as their main substance diagnosis. Patients who had been diagnosed with harmful use of or addiction to cannabis were mainly treated in outpatient facilities. The criteria for extracting data from the NPR for this report relate to Norway’s obligations to contribute statistics to the EMCDDA, the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. Patients who were treated primarily for their alcohol problems are left out of this data material. They are however included in other overviews.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/sirusrap.3.13.pdf
dc.titlePasienter tatt inn i behandling i 2011 for problemer knyttet til bruk av narkotiske stoffer og vanedannende legemidler. Nettrapport
dc.title.alternativePatients included in specialized treatment in 2011, for problems related to harmful use or dependency on narcotic substances and addictive medications
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-30T14:24:42Z
dc.identifier.cristin1067904


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record