Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritzen, Grete Ostling
dc.contributor.authorRavndal, Edle
dc.contributor.authorLarsson, Jonas Lage
dc.date.accessioned2015-01-30T14:18:45Z
dc.date.accessioned2015-02-11T20:22:57Z
dc.date.available2015-01-30T14:18:45Z
dc.date.available2015-02-11T20:22:57Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 154 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7171-391-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/276082
dc.description-
dc.description.abstractSIRUS har gjennomført en ti års oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling i årene 1998 til og med 2009. Det er benyttet et prospektivt, longitudinelt kohort design, og 481 klienter er intervjuet ved inntak i behandling og ved fire oppfølgingstidspunkter; ett, to, syv og ti år etter inklusjon. Klientene er rekruttert fra 20 behandlingstiltak, og disse enhetene er strategisk valgt ut. De representerte de viktigste behandlingstypene i Norge samtidig som de var lokalisert i Østlandsområdet og gjorde intervjuarbeidet mulig innenfor de rammer som var gitt. Tiltakene er kategorisert i fire rekrutterings - g rupper: ungdomskollektiver, psykiatriske ungdomsteam (PUT), døgntiltak for voksne og legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Målsettingen med studien var opprinnelig en nytte-kostnadsanalyse av behandling, initiert av daværende Sosialdepartement og finansiert av Norges forskningsråd. SIRUS- rapport nr. 4/2003 omhandler prosjektet «Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad?» der de økonomiske problemstillingene blir forsøkt besvart (Melberg et al. 2003). Studien ble forlenget, med mulighet for å følge en behandlingskohort gjennom ti år, og er således nokså unik også i internasjonal sammenheng. Målsettingen for denne rapporten er å besvare følgende tre problemstillinger: 1) H vordan var livssituasjonen/problembelastningen for et utvalg av 481 narkotika - b rukere ved inntak til behandling? 2) H vordan har bruken av behandlingstiltak vært gjennom en tiårs periode? 3) H vilke endringer i livssituasjon/problembelastning kan beskrives ut fra den informasjonen som er innhentet
dc.description.abstractSIRUS has conducted a 10-year follow-up study from 1998 to 2009 of problem drug users in treatment. A prospective, longitudinal cohort design was used and 481 clients were interviewed upon admission to treatment and at four follow-ups: one, two, seven and ten years after inclusion. The clients were recruited from 20 treatment facilities which were strategically selected. They represented the most important types of treatment in Norway and were located in the area around Oslo, which enabled interviews to be conducted within a given framework. The facilities were categorised in four recruitment groups: youth collectives, psychiatric youth teams (PUT), residential units for adults and opioid replacement therapy (OST). The original objective of the study was a cost-utility analysis of treatment, initiated by the then Ministry of Social Affairs and financed by the Research Council of Norway. SIRUS report 4/2003 focuses on the project “Hvilken nytte, for hvem og til hvilken kostnad?” [What utility, for whom and at what cost?]and attempted to answer the cost issues (Melberg et al. 2003). The study was prolonged, providing an opportunity to follow a treatment cohort through ten years, and is thus quite unique also in an international context. This report aims to answer the following three questions: 1) What were the life situations and problems of a selection of 481 problem drug users when admitted to treatment? 2) How were treatment measures used within the ten-year period? 3) What changes in life situations and problems can be described from the collected information? The instruments providing a basis for this report were: European Addiction Severity Index (EuropASI), Hopkins Symptom Checklist-25 (SCL-25), Millon Clinical Multiaxial Inventory - II (MCMI-II) and Childhood Trauma Questionnaire (CTQ).
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/Vedlegg_publikasjon/sirusrap.6.123.pdf
dc.titleGjennom 10 år. En oppfølgingsundersøkelse av narkotikabrukere i behandling
dc.title.alternativeGjennom 10 år. En oppfølgingsundersøkelse av narkotikabrukere i behandling
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-30T14:18:45Z
dc.identifier.cristin1053729


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel