Show simple item record

dc.contributor.authorHimmels, Jan Peter William
dc.contributor.authorBorge, Tiril Cecilie
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundro
dc.contributor.authorGravningen, Kirsten Midttun
dc.contributor.authorFeruglio, Siri Laura
dc.contributor.authorBerild, Jacob Dag
dc.date.accessioned2021-12-08T07:15:41Z
dc.date.available2021-12-08T07:15:41Z
dc.date.created2021-12-06T11:45:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8406-141-2
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833249
dc.description.abstractKey message This rapid review is an update of a version published on May 12th, 2020. In this review, only peer-reviewed population-based studies with more than 5000 laboratory test positive cases are included. The findings are based on searches in MEDLINE and Embase on October 27th, 2020. One researcher screened the search results, and two researchers selected studies for inclusion and synthesised the results. Experts in the field assisted with study inclusion and provided helpful input during the review process. In the current situation, there remains an urgent need for identifying the most important evidence quickly. Hence, we opted for this rapid approach despite an inherent risk of overlooking key evidence or making misguided judgements. We included five studies that reported results from multivariate analyses of demographic and medical risk factors. We excluded risk factors that constituted laboratory findings, vital signs or symptoms of COVID-19. Two studies were from England, one from the UK, one from the USA and one study was from Denmark. Three out of five studies reported only data on the adult population. Meta-analysis was not feasible, and the main results of this rapid review are therefore presented in tabular and narratively. Risk factors associated with (i) hospitalisation, (ii) severe/critical disease, and (iii) death due to COVID-19 are reported separately below. Only two large studies included populations under 18 years, but for this age group the results are not representative as the total number of registered incidents is small. Other population groups, which may not have been captured by the included studies will also require further research. Risk factors for hospitalisation due to COVID-19 Three studies assessed risk factors for need for hospitalisation due to COVID-19. Overall, age, comorbidities and severity of disease were found to be strong predictors of hospital admission. All three studies provided a granular overview of adjusted hazard ratios (HRs)/odds ratios (ORs) for a broad selection of comorbidities, conditions and ongoing treatments. Most of these were associated with a greater risk for admission, with apparent increases in risk based on severity of condition. Two studies showed a clear dose response relationship between increasing age and hospital admission. Two studies reported an increased risk for hospital admission in adult males. Two studies reported an increased risk of hospital admission with increasing body mass index (BMI) and the majority of assessed ethnicities compared to whites. One study reported increasing risk by number of co-existing comorbidities and severe kidney disease, diabetes type I, ongoing chemotherapy, severe immunodeficiency, heart failure and Down syndrome stand out with a greater associated risk of admission (OR/HR >=3). Risk factors for developing more severe or critical COVID-19 (ICU treatment) Two studies assessed risk factors for ICU admissions due to COVID-19, but information on ICU admission alone was only provided by a single study with descriptive information. We therefore included severe illness in this outcome group, as another study defined this as a composite measure including ICU admissions. Overall, age was found to be the strongest predictor of severe COVID-19, with a dose response relationship between increasing age and increased risk. Furthermore, male sex, morbid obesity (BMI>40), heart failure and diabetes was associated with increased risk for severe COVID-19. Being of African American decent was associated with decreased risk. Risk factors for death due to COVID-19 Four studies assessed risk factors for death due to COVID-19. All studies provided a granular overview of predicting factors. Overall, increasing age was found to be the strongest predictor of death due to COVID-19. Furthermore, male sex, number of and severity of most comorbidities were found to be significant predictors of COVID-19-related death. Ethnicity other than white was consistently associated with modest but increased risk of death, with Blacks having the highest risk of death. Two studies found increasing risk of death with increasing degree of deprivation. Kidney disease, diabetes mellitus type I and II, dementia, ongoing chemotherapy, organ transplant patients, severe immunodeficiency, major psychiatric disorder with antipsychotics, cerebral palsy and Down syndrome (one study) were reported as the strongest predictors of COVID-19 related death (OR/HR >=3). Most singular comorbidities were associated with an increased risk of death. Conclusion Based on the data at hand, the elderly are clearly the main group at risk of hospital admission, severe illness, and death if infected by COVID-19. Most comorbidities appear to increase risk. An increasing number and severity of comorbidities contribute to a further increase in the overall risk. Male sex, obesity, non-white ethnicity and deprivation are also associated with increased risk.en
dc.description.abstractHovedbudskap Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 12. mai, 2020 (1). I denne oppdaterte versjonen inkluderte vi kun fagfellevurderte populasjonsbaserte studier med over 5000 deltagere med påvist covid-19. Resultatene som presenteres i denne oppsummeringen er basert på litteratursøk i MEDLINE og Embase den 27. oktober 2020. En forsker gjennomgikk søkeresultatene og to forskere valgte ut studier for inklusjon, uthenting av data og sammenstilling av resultater. Eksperter i relevante fagfelt bidro i vurderingen av studier for inklusjon samt bisto med faglig input fortløpende igjennom reviewprosessen. Sett i lys av dagens situasjon er det et stort behov for å raskt kunne innhente evidensbasert kunnskap om populasjonsgrupper som er sårbare for alvorlige utfall knyttet til covid-19. Derfor valgte vi en hurtigoppsummeringstilnærming for denne rapporten på tross av den potensielle risikoen for å overse viktig informasjon eller å foreta forhastede vurderinger. Vi inkluderte fem studier som rapporterte resultater fra multivariate analyser av demografiske og medisinske risikofaktorer. Vi ekskluderte risikofaktorer rapportert som biologiske markører, fysiologiske funksjoner og symptomer på covid-19. De inkluderte studiene var fra følgende land; to fra England, én fra Storbritannia, én fra USA og én fra Danmark. Tre av fem studier rapporterte kun data om den voksne befolkningen. Sammenstilling av resultatene med metaanalytiske metoder ble vurdert som ikke gjennomførbart, så hovedresultatene i denne hurtigoppsummeringen blir presentert narrativt og i tabellformat. Risikofaktorer assosiert med (i) sykehusinnleggelse, (ii) alvorlig sykdomsforløp og (iii) død knyttet til covid-19 rapporteres separat nedenfor. Kun to store studier inkluderte populasjoner under 18 år, men for denne aldersgruppen er ikke resultatene representative da det totale antall registrerte hendelser er lite. Andre befolkningsgrupper, som kanskje ikke er fanget av de inkluderte studiene, vil også kreve videre forskning. Risikofaktorer for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19 Tre studier undersøkte risikofaktorer for sykehusinnleggelse på grunn av covid-19. Samlet sett så var høy alder, komorbiditet og alvorlighetsgrad av lidelser assosiert med økt risiko for sykehusinnleggelse. Alle studiene rapporterte resultater fra multivariate analyser med HRs eller ORs som effektestimater for et stort antall demografiske og medisinske risikofaktorer. De fleste medisinske tilstandene var assosiert med forhøyet risiko for sykehusinnleggelse, hvor tilstandens alvorlighetsgrad kombinert med antall komorbide lidelser i stor grad påvirket risikoen. To studier viste en sterk positiv sammenheng mellom økt alder og økt risiko for sykehusinnleggelse. Videre rapporterte to studier forhøyet risiko for sykehusinnleggelse for menn, de med overvekt og fedme, og de fleste ikke-hvite etniske grupper. Videre ble alvorlig nyresykdom, type 1-diabetes, pågående cellegiftkur, hjertesvikt, alvorlig immunsvikt og Downs syndrom assosiert med en betydelig forhøyet risiko for sykehusinnleggelse (OR/HR >=3). 5 Risikofaktorer for alvorlig eller kritisk covid-19 forløp og innleggelse ved akuttmottak To studier undersøkte risikofaktorer for innleggelse ved akuttmottak på grunn av covid-19, men kun én studie så på dette utfallet separat og det ble kun beskrevet deskriptivt i løpende tekst. Derfor inkluderte vi alvorlig sykdomsforløp i denne utfallsgruppen, da en annen studie definerte dette som et komposittmål hvor innleggelse ved akuttmottak var inkludert. I denne studien var økt alder den sterkeste prediktoren for alvorlig sykdomsforløp, med en klar dose-respons sammenheng. Videre ble menn, fedme grad III (BMI>40), hjertesvikt, diabetes assosiert med en forhøyet risiko for alvorlig sykdomsforløp. Afroamerikansk etnisitet var assosiert med en lavere risiko for alvorlig sykdomsforløp. Risikofaktorer for covid-19 relatert død Fire studier undersøkte risikofaktorer for covid-19 relatert død. Samlet sett så ble det funnet at økende alder var den sterkeste prediktoren for covid-19 relatert død. Videre ble ikke-hvit etnisitet, menn, de fleste medisinske tilstander, komorbiditet og sykdommenes alvorlighetsgrad identifisert som risikofaktorer for covid-19 relatert død. To studier fant også en økt risiko for covid-19 relatert død ved økt grad av fattigdom. Alvorlig nyresykdom, diabetes, demens, pågående cellegiftkur, organtransplantasjonspasienter, alvorlig immunsvikt, psykiske lidelser behandlet med antipsykotika, cerebral parese og Downs syndrom ble rapportert som de sterkeste medisinske prediktorene for covid-19 relatert død (OR/HR >=3). Konklusjon Basert på resultatene fra de inkluderte studiene er det tydelig at eldre mennesker er den populasjonen med høyest risiko for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdomsforløp og død relatert til covid-19. De fleste kroniske sykdommer er assosiert med forhøyet risiko, hvor komorbiditet og sykdomsalvorlighet har stor betydning for den overordnede risikoen for de ulike covid-19 utfallene. Menn, ikke-hvit etnisitet, fattige og de med fedme har også en sannsynlig forhøyet risiko for covid-19 utfallene inkludert i denne hurtigoversikten.no
dc.language.isoeng
dc.publisherFolkehelseinstituttet, Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for kroniske sykdommer og aldring
dc.relation.urihttps://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/covid-19-and-risk-factors-for-hospital-admission-severe-disease-and-death-3rd-update-memo-2020-v2.pdf
dc.subject.meshCovid-19
dc.subject.meshCoronavirus infections
dc.subject.meshRisk Assessment
dc.subject.meshHospitalization
dc.subject.meshDeath
dc.subject.meshCoronavirusinfeksjoner
dc.subject.meshRisikovurdering
dc.subject.meshKonsekvenser
dc.subject.meshSykehusinnleggelse
dc.subject.meshDød
dc.titleCOVID-19 and risk factors for hospital admission, severe disease and death 3rd update
dc.title.alternativeCovid-19 og risikofaktorer for sykehusinnleggelse, alvorlig sykdom og død - en hurtigoversikt, tredje oppdatering. Hurtigoversikt 2020
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber33
dc.identifier.cristin1965011
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record