• Effekt av psykologiske tiltak for personer med demens 

   Dahm, Kristin Thuve; Dalsbø, Therese Kristine; Håvelsrud, Kari; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
   Det finnes omtrent 70 000 personer med demens i Norge. Demens er vanligvis en sykdom forverrer seg og forekomsten stiger med økende alder. Over halvparten av personer med demens bor hjemme. Om lag 80 prosent av alle beboere ...
  • Effekt av psykologiske tiltak i primærhelsetjenesten for barn og ungdom med alvorlig somatisk sykdom 

   Dahm, Kristin Thuve; Smedslund, Geir; Håvelsrud, Kari; Hafstad, Elisabet; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
   Barn med alvorlig somatisk sykdom har bedre prognose i dag enn for noen tiår siden, og flere barn lever med kronisk sykdom nå enn tidligere. Studier viser at barn med alvorlig somatisk sykdom har to til tre ganger større ...
  • Effekt av rehabilitering for personer med kronisk utmattelsessyndrom– systematisk litteratursøk med sortert referanseliste 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Research report, 2013)
  • Effekt av tiltak for å redusere tvangsbruk i psykisk helsevern for voksne 

   Dahm, Kristin Thuve; Leiknes, Kari Ann; Husum, Tonje Lossius; Kirkehei, Ingvild; Hofmann, Bjørn; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Brurberg, Kjetil Gundro; Dalsbø, Therese Kristine; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
   Det er rapportert geografiske forskjeller i Norge med tanke på bruk av tvang i psykisk helsevern. Samtidig er det konstatert forskjeller mellom de enkelte institusjonene. Det arbeides med nasjonale strategier for å oppdatere ...
  • Effekt av trening i varmtvannsbasseng for personer med muskelskjelettlidelser 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Strøm, Vegard; Hafstad, Elisabet; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter 

   Håvelsrud, Kari; Dahm, Kristin Thuve; Sletsjøe, Hege; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-03)
   ENGLISH SUMMARY: The number of people in Norway over the age of 80 is expected to double by the year 2050. More knowledge about the prevention of illness and social isolation amongst the elderly and about how society can ...
  • Effekten av fysioterapi for pasienter med Parkinsons sykdom 

   Dahm, Kristin Thuve; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-08)
   Fysioterapi og trening har trolig en positiv effekt på balanse og livskvalitet, og har muligens også en positiv effekt på holdning og stillingskontroll, fysisk funksjon, benstyrke og ganghastighet. Vi vet ikke om fysioterapi ...
  • Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens 

   Reinar, Liv Merete; Fure, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-12)
   NORSK: Bakgrunn Det er beregnet at cirka 68 000 personer med demens i Norge i 2010. Minst halvparten av alle med demens i Norge bor i eget hjem. Et av hovedsatsingsområdene i demensomsorgen er å etablere tilrettelagte ...
  • Effekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehov 

   Fønhus, Marita Sporstøl; Brurberg, Kjetil Gundro; Kirkehei, Ingvild; Strøm, Vegard; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2011-11)
   NORSK: Bakgrunn I barne- og ungdomsårene legges grunnlaget for et fysisk aktivt liv og god helse. Funksjonsnedsettelse kan redusere barn og unges deltakelse i daglige aktiviteter og på viktige samfunnsarenaer. Fysisk ...
  • Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer 

   Landmark, Brynjar Fowels; Almås, Elsa Mari; Brurberg, Kjetil Gundro; Hammerstrøm, Karianne; Aars, Håkon; Fjeld, Wenche; Haaland, Wenche; Svendsen, Kjell Olav; Sørensen, Dagfinn; Tollefsen, Mary Flemming; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2012)
  • Effekter av sekundærforebyggende tiltak mot villet egenskade . 

   Smedslund, Geir; Dalsbø, Therese Kristine; Reinar, Liv Merete (Research report, 2016)
   Det anslås at én av ti unge i Norge har skadet seg selv, og mange av disse forsøker å ta livet av seg,men tallene er usikre. Det er viktig å ha gode tiltak i helsetjenesten for å forhindre gjentakelse av selvskading eller ...
  • Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår 

   Dahm, Kristin Thuve; Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-06)
   NORSK: Bakgrunn: Helsestasjons- og skolehelsetjeneste er en lovpålagt tjeneste i Norge. Kommunene har ansvar og frihet til å organisere virksomheten på en hensiktsmessig måte, tilpasset lokale behov, så lenge gjeldende ...
  • Effekter av tiltak mot sykefravær og uførhet hos helsepersonell 

   Larun, Lillebeth; Dalsbø, Therese Kristine; Hafstad, Elisabet; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
   I 2012 var over 286 000 personer sysselsatt i helse- og omsorgstjenestene i Norge. 84 prosent av disse var kvinner. I 2012 var legemeldt sykefravær blant helsepersonell 8,6 prosent for kvinner og 5 prosent for menn. I ...
  • Forebygging og behandling av spiseforstyrrelser 

   Seierstad, Anne; Langengen, Irene Wiik; Nylund, Hilde Kari; Reinar, Liv Merete; Jamtvedt, Gro (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   Spiseforstyrrelser er et betydelig helseproblem i vestlige kulturer. Det rammer særlig jenter i tenårene og unge kvinner. Bedre tjenestetilbud og mer åpenhet om spiseforstyrrelser har ført til at flere ber om hjelp. Antall ...
  • Forskningsdokumentasjonen for heroinassistert behandling til personer med kronisk heroinavhengighet 

   Dalsbø, Therese Kristine; Håvelsrud, Kari; Harboe, Ingrid; Reinar, Liv Merete; Mørland, Berit; Jamtvedt, Gro (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-06)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten besvarer i denne hurtigoversikten et oppdrag fra Norges forskningsråd. Vi mottok bestillingen 16. februar 2011 der vi ble bedt om å utdype funnene i de systematiske ...
  • Fysioterapi og trening ved stråleskader i muskel- /skjelettapparatet 

   Dahm, Kristin Thuve; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Norsk Fysioterapeutforbund å lage en systematisk kunnskapsoversikt over forskning som belyser effekten av fysioterapi på bevegelighet, smerte og funksjon hos ...
  • Førstehjelpsopplæring kan gi bedre førstehjelpsferdigheter 

   Strømme, Hilde; Jeppesen, Elisabeth; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling med antipsykotika for personer med schizofreni? 

   Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Reinar, Liv Merete (Research report, 2015)
   Schizofreni (personlighetsspaltning) er en kronisk lidelse som rammer omtrent én prosent av befolkningen. Antipsykotika er viktig som behandlingstilbud til personer med schizofreni, men det er usikkert om vedlikeholdsbehandling ...
  • Ingen effektstudier om behandling av gravide med spiseforstyrrelse 

   Reinar, Liv Merete; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Myrhaug, Hilde Tinderholt; Vist, Gunn Elisabeth (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
   Spiseforstyrrelser er alvorlige tilstander som har innvirkninger også på svangerskapet, fødselen, og mors og barns helse i tiden etterpå. Forekomsten av spiseforstyrrelser blant norske kvinner i aldersgruppen 15-44 er: 0,3 ...