• Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati 

   Ringerike, Tove; Reikvam, Åsmund; Gjertsen, Marianne Klemp; Aasen, Sigrun Espelien (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-07)
   1-PAGE KEY MESSAGES Background Hypertension increases the risk of developing cardiovascular dis-eases, in particular myocardial infarction and stroke. Several types of drugs lower blood pressure and angiotensin receptor ...
  • Effekt og sikkerhet av første- og annengenerasjons antipsykotika ved schizofreni hos voksne 

   Pike, Eva; Leiknes, Kari Ann; Wisløff, Torbjørn; Ringerike, Tove; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05)
   BAKGRUNN: Statens legemiddelverk har bestilt en gjennomgang av dokumentasjonen for antipsykotika, for å kunne vurdere forskjeller i effekt og sikkerhet mellom de ulike legemidlene til bruk ved schizofreni hos voksne. ...
  • Effekt og sikkerhet for selektive 5HT1-reseptoragonister (triptaner) mot migrene 

   Gjertsen, Marianne Klemp; Lyngstadaas, Anita (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Hensikten med denne litteraturgjennomgangen har vært å sammenstille dokumentasjon fra randomiserte kontrollerte studier som direkte sammenlikner et triptan med et annet triptan for å kunne vurdere eventuelle forskjeller i ...
  • Effekt og sikkerhet for SSRI og andre nyere antidepressive legemidler ved depresjon hos voksne 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Pike, Eva; Ringerike, Tove; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2007-06)
   KEY MESSAGES: Efficacy and safety for the newer antidepressants in adults Background Depression is a varied illness, patients may present with symptoms such as lack of initiative, a sense of meaninglessness, depressive ...
  • Estimating uncertainties of HPV16/18 vaccination – a dynamic modelling approach 

   de Blasio, Birgitte Freiesleben; Neilson, Aileen Rae; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Whether HPV16/18 vaccination should be introduced into the Norwegian childhood vaccination programme is currently being discussed. The National Council on Quality and Prioritisation in Health Care discussed the matter in ...
  • Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Aaserud, Morten; Kristiansen, Ivar Sønbø; Neilson, Aileen Rae; Norum, Jan; Sørbye, Halfdan; Aas, Eline; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Vi har gjennomført en modellbasert analyse av kostnadseffektiviteten av bevacizumab som førstelinjebehandling av metastatisk kolorektalcancer (tykk- og endetarmskreft) i Norge. Vi har undersøkt effekten av å legge bevacizumab ...
  • Immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin 

   Kornør, Hege; Hammerstrøm, Karianne Thune; Brurberg, Kjetil Gundro; Gjertsen, Marianne Klemp; Frøland, Stig Sophus (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Hensikten med denne rapporten var å oppsummere klinisk relevante virkninger av immunmodulerende behandling med intravenøst immunglobulin (IVIG). Vi søkte systematisk i de internasjonale databasene Cochrane Library og Centre ...
  • Misoprostol ved igangsetting av fødsel 

   Ringrike, Tove; Samdal, Kristian; Lyngstadaas, Anita; Johansen, Karianne; Heimstad, Runa; Tuveng, Jon; Eriksson, Ane Gerda Zahl; Halvorsen, Marit; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-03)
   1-PAGE KEY MESSAGES *** BACKGROUND Approximately 55 000 children are born in Norway each year. It is sometimes necessary to induce labour artificially. With respect to induction with drugs, misoprostol and dinoprostone ...
  • Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer 

   Movik, Espen; Hamidi, Vida; Aaserud, Morten; Neilson, Aileen Rae; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Vi har oppsummert publiserte norske og internasjonale studier av kostnadseffektiviteten av cetuximab i kombinasjon med irinotecan som tredjelinjebehandling av kreft i tykktarm/endetarm med spredning (metastatisk ...
  • Sammenligning av palonosetron og ondansetron med hensyn på klinisk nytte og kostnad/effekt ved forebygging av kvalme og oppkast i forbindelse med kjemoterapi hos kreftpasienter 

   Pike, Eva; Linnestad, Kristin Kamilla; Hagen, Gunhild; Neilson, Aileen Rae; Wisløff, Torbjørn; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2008)
   Sykehuset Telemark HF har bedt om en sammenligning av palonosetron (Aloxi®) med andre kvalmehemmende legemidler (antiemetika) av typen serotonin (5HT3)- antagonister for å vurdere klinisk nytte og kostnad/effekt ved ...
  • TNF-hemmere og efaluzimab ved behandling av hudsykdommer 

   Sæterdal, Ingvil von Mehren; Mørk, Nils-Jørgen; Dalaker, Morten; Langeland, Tor; Tolaas, Erlend; Movik, Espen; Odgaard-Jensen, Jan; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Denne rapporten omhandler nyere biologiske legemidler som brukes ved behandling av bl. a. psoriasis, pyoderma gangrenosum og Behçets sykdom. Biologiske legemidler er målrettede medikamenter som spesifikt blokkerer molekylære ...
  • TNF-hemmere ved revmatiske sykdommer (del 2): Effekt og bivirkninger over tid 

   Arentz-Hansen, Helene; Palm, Øyvind; Norderhaug, Inger Natvig; Gjertsen, Marianne Klemp; Nordvåg, Bjørn-Yngvar (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Denne rapporten er andre del av et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Nord RHF med fokus på effekt og bivirkninger ved bruk av TNF-hemmere i behandlingen av revmatiske sykdommer.
  • TNFα-hemmere ved inflammatorisk tarmsykdom 

   Ringerike, Tove; Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Coll, Peter; Jahnsen, Jørgen; Lundin, Knut E. A.; Movik, Espen; Gjertsen, Marianne Klemp (Rapport, Peer reviewed; Research report, 2008-12)
   BACKGROUND Patients with the inflammatory bowel diseases ulcerative colitis and Crohn’s disease need lifelong treatment and care. Effect of traditional treatments is varied and may cause serious adverse events. ...