• Alkohol og hjertesykdom - litteratursøk etter systematiske oversikter 

   Denison, Eva; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-11)
   BAKGRUNN: Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom ...
  • Alkohol og hjertesykdom – litteratursøk etter systematiske oversikter 

   Denison, Eva Marie-Louise; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-04-29)
   Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom bruk ...
  • Alkohol og hjertesykdom, litteratursøk etter systematiske oversikter 

   Denison, Eva; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle (Research report, 2009)
   Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: - 1) Hva er sammenhengen mellom ...
  • Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (PEM): Systematisk litteratursøk 

   Kirkehei, Ingvild; Larun, Lillebeth (Research report, 2019)
  • Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose: forenklet metodevurdering - kartlegging 

   Kirkehei, Ingvild; Hafstad, Elisabet Vivianne (Research report, 2021)
   Hovedbudskap: Område for helsetjenester i FHI fikk i mai 2021 i oppdrag av Bestillerforum for Nye metoder å kartlegge hva som finnes av pågående og publiserte randomiserte kontrollerte studier på effekten av autolog ...
  • Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne (litteratursøk med sortering) 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Steinsvåg, BA; Reinar, Liv Merete (Research report, 2016)
   Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne. I et avklaringsmøte ble vi enige om å ...
  • Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME 

   Larun, Lillebeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl; Kirkehei, Ingvild (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-06)
   NORSK: Bakgrunn Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat av pågående belastning eller kan forklares av andre diagnoser. Pasientene har tilleggssymptomer som sår hals, ...
  • Behandling av spedbarnskolikk 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Aas-Jakobsen, Elisabeth; Kjellemyr, Guri T; Kirkehei, Ingvild; Steen-Johnsen, Jon; Håvelsrud, Kari; Helseth, Sølvi (Rapport fra Kunnskpssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-06)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor–barn-gruppen å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over effekten av behandling for spedbarnskolikk. Probl ...
  • Botilbud til mennesker med demens 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Dahm, Kristin Thuve (Research report, 2014)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2009 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av Botilbud til mennesker med demens (1). Kunnskapssenteret ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten ...
  • Botilbud til mennesker med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05)
   NORSK: Denne rapporten tar sikte på å utrede kunnskapsgrunnlaget for den konkrete utformingen av botilbud for personer med demens. Demenssykdommer fører til hjelpeløshet hos enkeltindivider og store omsorgsoppgaver for ...
  • Botilbud til personer med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-20)
   BAKGRUNN: Demens er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som varig nedsetter mental kapasitet, og er sannsynligvis den viktigste årsaken til funksjonshemning hos eldre. For å målrette og tilpasse det kommunale ...
  • Bruk av skjema i oppfølging av diabetes i allmennpraksis 

   Larun, Lillebeth; Kirkehei, Ingvild; Rygh, Ola Morten; Brurberg, Kjetil Gundro (Research report; Systematic Review, 2016)
  • Diagnostikk av temporomandibulære tilstander 

   Strøm, Vegard; Brurberg, Kjetil Gundro; Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling 

   Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Waal, Helge (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report; Systematic Review, 2008)
   Problemstilling: Rapporten oppsummerer effekten av ti psykososiale behandlingstiltak for personer med dobbeldiagnose (samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse). De til behandlingstiltakene er integrert behandling, ...
  • Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms. A systematic review and meta-analysis. 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Weisæth, Lars; Kirkehei, Ingvild; Johansen, Kjell; Steiro, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2008-09-19)
   ABSTRACT: BACKGROUND: Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy (TFCBT) holds promise as a preventive intervention for people at risk of developing chronic post-traumatic stress disorder (PTSD). The aim of this ...
  • Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere 

   Strøm, Vegard; Scheel, Inger; Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
   Bakgrunn Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge er betydelig høyere enn i befolkningen for øvrig. For å øke sysselsettingen, antas det at innvandrere kan ha nytte av en såkalt «place-then-train-tilnærming». Dette er ...
  • Effekt av fluorpensling til barn under tre år 

   Dahm, Kristin Thuve; Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
   I Norge får alle barn gratis offentlig tannhelsetjeneste frem til de er 18 år. Ved to årsalder skal barnas tenner undersøkes ved helsestasjon og henvises til tannhelsetjeneste ved behov. Ved tre års alder innkalles de til ...
  • Effekt av fysisk trening for personer med kreft 

   Dahm, Kristin Thuve; Larun, Lillebeth; Kirkehei, Ingvild; Reinar, Liv Merete (Research report, 2016)