• Alkohol og hjertesykdom - litteratursøk etter systematiske oversikter 

   Denison, Eva; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-11)
   BAKGRUNN: Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom ...
  • Alkohol og hjertesykdom – litteratursøk etter systematiske oversikter 

   Denison, Eva Marie-Louise; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-04-29)
   Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: Hva er sammenhengen mellom bruk ...
  • Alkohol og hjertesykdom, litteratursøk etter systematiske oversikter 

   Denison, Eva; Bakke, Eirin; Mørland, Jørg; Kirkehei, Ingvild; Fretheim, Atle (Research report, 2009)
   Kunnskapssenteret har, i samarbeid med forskere fra Folkehelseinstituttet, gjort et omfattende litteratursøk etter systematiske oversikter som kan belyse følgende problemstillinger: - 1) Hva er sammenhengen mellom ...
  • Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse/symptomforverring (PEM): Systematisk litteratursøk 

   Kirkehei, Ingvild; Larun, Lillebeth (Research report, 2019)
   Hovedbudskap Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester (daværende Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten) fikk høsten 2015 i oppdrag av Norges ME-forening å kartlegge forskning på anstrengelsesutløst ...
  • Autolog stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose: forenklet metodevurdering - kartlegging 

   Kirkehei, Ingvild; Hafstad, Elisabet Vivianne (Research report, 2021)
   Hovedbudskap: Område for helsetjenester i FHI fikk i mai 2021 i oppdrag av Bestillerforum for Nye metoder å kartlegge hva som finnes av pågående og publiserte randomiserte kontrollerte studier på effekten av autolog ...
  • Bedre tilgang til tverrfaglig spesialisert rusbehandling for barn og unge voksne (litteratursøk med sortering) 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Steinsvåg, BA; Reinar, Liv Merete (Research report, 2016)
   Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet har på forespørsel fra Oslo universitetssykehus søkt etter oppsummert forskning for arbeidet med rusbehandling av barn, unge og unge voksne. I et avklaringsmøte ble vi enige om å ...
  • Bedres kommunikasjon for mennesker med alvorlig traumatisk hjerneskade hvis kommunikasjonspartner får opplæring? 

   Larun, Lillebeth; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Kirkehei, Ingvild (Others, 2024)
   Det er ikke nok forskning av god metodisk kvalitet for å si om kommunikasjonstiltak bedrer kommunikasjon for personer med alvorlig traumatisk hjerneskade (TBI) eller deres kommunikasjonspartnere. Det viser en systematisk ...
  • Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME 

   Larun, Lillebeth; Brurberg, Kjetil Gundro; Fønhus, Marita Sporstøl; Kirkehei, Ingvild (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-06)
   NORSK: Bakgrunn Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat av pågående belastning eller kan forklares av andre diagnoser. Pasientene har tilleggssymptomer som sår hals, ...
  • Behandling av spedbarnskolikk 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Aas-Jakobsen, Elisabeth; Kjellemyr, Guri T; Kirkehei, Ingvild; Steen-Johnsen, Jon; Håvelsrud, Kari; Helseth, Sølvi (Rapport fra Kunnskpssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-06)
   NORSK: Bakgrunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Apotekforeningen ved Mor–barn-gruppen å lage en systematisk kunnskapsoppsummering over effekten av behandling for spedbarnskolikk. Probl ...
  • Botilbud til mennesker med demens 

   Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild; Dahm, Kristin Thuve (Research report, 2014)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten oppsummerte i 2009 tilgjengelig forskning vedrørende effekt av Botilbud til mennesker med demens (1). Kunnskapssenteret ble bedt av Helsedirektoratet om å oppdatere rapporten ...
  • Botilbud til mennesker med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05)
   NORSK: Denne rapporten tar sikte på å utrede kunnskapsgrunnlaget for den konkrete utformingen av botilbud for personer med demens. Demenssykdommer fører til hjelpeløshet hos enkeltindivider og store omsorgsoppgaver for ...
  • Botilbud til personer med demens 

   Landmark, Brynjar; Kirkehei, Ingvild; Brurberg, Kjetil Gundro; Reinar, Liv Merete (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-05-20)
   BAKGRUNN: Demens er en samlebetegnelse på en rekke sykdommer som varig nedsetter mental kapasitet, og er sannsynligvis den viktigste årsaken til funksjonshemning hos eldre. For å målrette og tilpasse det kommunale ...
  • Bruk av digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten i Stad kommune: Mini-metodevurdering for kommuner 

   Bjerk, Maria; Arentz-Hansen, Eva Helene; Stoinska-Schneider, Anna Karina; Barmen, Hilde; Augland, Linda Nilsen; Hagen, Kåre Birger; Kirkehei, Ingvild (Research report, 2023)
   To forskjellige vaksiner har til nå blitt brukt for å forebygge pneumokokksykdom hos voksne: en 23-valent-polysakkaridvaksine (PPV23), og en 13-valent konjugert vaksine (PKV13). • Bådde PPV23 og PKV13 var effektive for ...
  • Bruk av digital samkonsultasjon i voksenpsykiatriske tjenester i Sogndal kommune: Mini-metodevurdering for kommuner 

   Arentz-Hansen, Eva Helene; Bjerk, Maria; Stoinska-Schneider, Anna Karina; Midlang, Anita Foss; Tryti, Jan Ove; Augland, Linda Nilsen; Hagen, Kåre Birger; Kirkehei, Ingvild (Research report, 2023)
   Hovedbudskap Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet (FHI) og Sogndal kommune har i dette prosjektet samarbeidet for å utvikle og prøve ut et verktøy som kan gi støtte til beslutninger om innføring av nye tiltak ...
  • Bruk av skjema i oppfølging av diabetes i allmennpraksis 

   Larun, Lillebeth; Kirkehei, Ingvild; Rygh, Ola Morten; Brurberg, Kjetil Gundro (Research report, 2016)
   Hovedbudskap De fleste pasienter med diabetes type 2 følges opp av allmennlegen. Vi har undersøkt om allmennlegers bruk av skjema for registrering av kliniske data, som for eksempel HBA1c, og blodtrykk, bidrar til lavere ...
  • Diagnostikk av temporomandibulære tilstander 

   Strøm, Vegard; Brurberg, Kjetil Gundro; Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse. Del 2 Effekt av psykososial behandling 

   Kirkehei, Ingvild; Leiknes, Kari Ann; Larun, Lillebeth; Hammerstrøm, Karianne Thune; Bramness, Jørgen; Gråwe, Rolf W; Haugerud, Helge; Helseth, Valborg Helene; Landheim, Anne; Lossius, Kari; Waal, Helge (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2008)
   Problemstilling: Rapporten oppsummerer effekten av ti psykososiale behandlingstiltak for personer med dobbeldiagnose (samtidig alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse). De til behandlingstiltakene er integrert behandling, ...
  • Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy to prevent chronic post-traumatic stress disorder and related symptoms. A systematic review and meta-analysis. 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Weisæth, Lars; Kirkehei, Ingvild; Johansen, Kjell; Steiro, Asbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2008-09-19)
   ABSTRACT: BACKGROUND: Early trauma-focused cognitive-behavioural therapy (TFCBT) holds promise as a preventive intervention for people at risk of developing chronic post-traumatic stress disorder (PTSD). The aim of this ...
  • Effekt av arbeidsmarkedstiltak på deltakelse i arbeidslivet for innvandrere 

   Strøm, Vegard; Scheel, Inger; Dalsbø, Therese Kristine; Kirkehei, Ingvild (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
   Bakgrunn Arbeidsledigheten blant innvandrere i Norge er betydelig høyere enn i befolkningen for øvrig. For å øke sysselsettingen, antas det at innvandrere kan ha nytte av en såkalt «place-then-train-tilnærming». Dette er ...