Show simple item record

dc.contributor.authorBuvik, Kristin Vaage
dc.contributor.authorBaklien , Bergljot
dc.date.accessioned2015-01-29T13:48:05Z
dc.date.accessioned2015-02-11T19:11:17Z
dc.date.available2015-01-29T13:48:05Z
dc.date.available2015-02-11T19:11:17Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationSIRUS-rapport. 112 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2006
dc.identifier.isbn978-82-7171-289-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275951
dc.description-
dc.description.abstractRapporten presenterer evalueringen av Ansvarlig vertskap i Trondheim. Ansvarlig ve rtskap har som mål å redusere rusrelatert vold, overskjenking og skjenking til mindreårige. Målet skal nås gjennom kursing av ansatte i mer ansvarlig alkoholservering. Midt -Norsk kompetansesenter for rusfaget hadde ansvar et for gjennomføringen i Trondheim. Evalueringen er utført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. I utgangspunktet ba direktoratet om en effektevaluering, men vi valgte å utvide evalueringsoppdra get til også å gjelde selve gjennomføringen av prosjektet, a l tså en pros essevaluering. Prosessevalueringen har en tod e lt hensikt. For det første gir den et su pplerende forklaringsgrunnlag for effektevalueringen. For det andre er pr osessevalueringen viktig i seg selv fordi den får frem overførbar kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer gjennomføringe n av slike pr osjekter. I den sammenhengen har det også vært viktig for o ss å kunne sammenlikne prosessen i Trondheim med gjennomføringen a v Ansvarlig vertskap i andre kommuner. Andre spørsmål er knyttet til målopp nåelse og effekt. For å svare på dem er det gjennomført datainnsamlinger ved to tidspunkt. Slik ka n vi måle i hvilken grad Ansvarlig vertskap kursene har hatt effekt på vold, overskjenkin g og serverin g til mindreårige. Mange datak ilder er benyttet for å gi svar på ulike problemstillinger. Vi har bygget på et stort skriftlig materiale i form av prosjektskis ser, frem- driftsplaner, møtereferater, interne ra pporter og liknende. I tillegg har vi foretatt intervjuer som grunnlag for situasjonsbeskrivelser og prosess- beskrivelser. Spørreskje maer til byens serveringssteder har vist bransjen s erfaringer og synspunkter. Offentlig statistikk er benyttet for å studere omfanget av rusrelatert vold og lovbrudd avslørt ved kommunes skjenke- kontroll. Til slutt har vi benyttet testkjøp for å avdekke omfanget av overskjenking og servering til mindreårige. Det s i ste innebærer at "over- stadig berusede" skuespillere eller ba rnslig utseende ungdommer forsøke r å bestille øl ved serverings stedene.
dc.description.abstractThe report publishes the results of an evaluation of the ‘Responsible Hosts’ programme (Ansvarlig vertskap), which was conducted in Trondheim. Responsible Hosts is designed to reduce alcohol-related violence, over-serving and serving of alcohol to minors. These objectives are to be achieved by letting staff attend courses which promote a responsible attitude to the serving of alcohol. The Resource Center for Drug and Alcohol Issues (MNK-rus) in Central Norway was in charge of the courses in Trondheim. The evaluation was conducted at the behest of the Norwegian Directorate for Health and Social Affairs. The Directorate wanted an effect evaluation, but we decided to widen the remit by looking at the project’s implementation process, i.e., the evaluation included performance as well as outcome. The process evaluation serves two different purposes. First, it expands the explanatory basis for the effect evaluation; second, a process evaluation is useful per se, insofar as it generates transferable information on factors that inhibit/facilitate the implementation of this type of project. In that connection, it was also important for us to have an opportunity to compare programme performance in Trondheim and other municipalities. Other questions relating to goal achievement and effect made it necessary to collect data at two separate points in time. This allowed us to gauge the effect of the training courses on prevalence of violence, over-serving and serving of minors. We utilized many different sources of data to obtain answers to the various questions. We had a significant body of material in print, including project drafts, schedules, meeting records, internal reports, etc. We conducted interviews as well, to facilitate descriptions of situations and processes. Questionnaires completed by managers of the city’s licensed premises reveal the experience and opinions of the hospitality trade. We used publicly accessible statistics to study the prevalence of alcohol-related violence and breaches of the licensing laws as detected by the city’s inspections. Finally, we used simulated purchases to gauge the prevalence of over-serving and serving of minors. In this latter method, actors pretend to be intoxicated and youths with a markedly juvenile appearance attempt to purchase beer in the licensed premises.
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/sirusrap.4.06.pdf
dc.titleSkal det være noe mer før vi stenger? Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim
dc.title.alternativeEvaluation of a Responsible Beverage Service Programme in Trondheim
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:48:05Z
dc.identifier.cristin1063174


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record