• Evaluering av prosjektet "Barn i rusfamilier - tidlig intervensjon" 

   Baklien , Bergljot; Wejden, Tonje (Research report, 2009)
   Prosjektet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon» ble utviklet og gjennomført ved Borgestadklinikken kompetansesenter i løpet av 2006 og 2007. Målet var å øke hand - lingskompetansen for ansatte i skoler, barnehager, ...
  • Fem år etter Regionprosjektet: Ildsjelers entusiasme og kommunalt hverdagsliv 

   Krogh, Unni; Baklien , Bergljot (Research report, 2012)
   Regionprosjektet var en del av Bondevik II-regjeringens Handlingsplan mot rusmiddelproblemer (2003–2005). Fem kommuner: Haugesund, Larvik, Narvik, Nesodden, Os, og en region: Ytre søre Sunnmøre med kommunene Sande, Herøy, ...
  • Fri flyt - bartenderes møte med berusede gjester 

   Buvik, Kristin; Baklien , Bergljot (Research report, 2012)
   Denne rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av overskjenking på utesteder i utvalgte deler av Oslo sentrum. Den viktigste datakilden er testkjøp, som innebærer at skuespillere spiller beruset mens de bestiller ...
  • Norsk rusmiddelforskning - styrt eller styrende? 

   Baklien , Bergljot (Journal article, 2010)
   Bakgrunnen for Bakliens artikkel er en debatt om avkriminalisering av cannabis som startet høsten 2009. Her ble SIRUS anklaget for å ha vært unnvikende når det gjelder å ta tak i narkotikapolitiske spørsmål. Forklaringen ...
  • Oslo gjør utelivet tryggere - evaluering av SALUTT 

   Baklien , Bergljot; Buvik, Kristin (Research report, 2014)
   SALUTT (Sammen lager vi utelivet tryggere) er et prosjekt med mål å redusere og forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser i et avgrenset område i Oslo sentrum samt å gi en økt ...
  • Overskjenking i Bergen. En oppfølgingsevaluering av Ansvarlig vertskap i Bergen 

   Lauritzen, Hege Cecilie; Baklien , Bergljot (Research report, 2007)
   I følge alkoholloven skal gjester s o m er ”åpenbart påvirket” nektes servering og vises bort fra serveringss tedet. Likevel vet vi a t overskjenking skjer i stort omfang. Me n vi vet også at andre land, særlig Sve r ige, ...
  • Prosessen, planen og politikken. Rusmiddelpolitiske handlingsplaner 

   Baklien , Bergljot; Krogh, Unni (Research report, 2011)
   Knapt tre fjerdedeler av norske kommuner har rusmiddelpolitisk handlingsplan. Våren 2009 henvendte Helsedirektoratet seg til SIRUS og ba om en kvalitativ undersøkelse om kommunale rusmiddelpolitiske handlingsplaner. De ...
  • Regionprosjektet – Nyttig forebygging? Evalueringen av et pilotprosjekt om lokalbasert rusforebygging 

   Baklien , Bergljot; Pape, Hilde; Rossow, Ingeborg; Storvoll, Elisabet (Research report, 2007)
   Denne rapporten handler om evaluering en av Regionprosjektet. Prosjektet var en del av Bondevik II-regjeri ngens handlingsplan mot rusmiddel- problemer (2003-2005). Slik vi har tolket Handlingsplanen, var hovedmål- settingen ...
  • Skal det være noe mer før vi stenger? Evaluering av Ansvarlig Vertskap i Trondheim 

   Buvik, Kristin Vaage; Baklien , Bergljot (Research report, 2006)
   Rapporten presenterer evalueringen av Ansvarlig vertskap i Trondheim. Ansvarlig ve rtskap har som mål å redusere rusrelatert vold, overskjenking og skjenking til mindreårige. Målet skal nås gjennom kursing av ansatte i mer ...
  • Skole, barnehage, barneverntjeneste - bilder av ”de andre” hindrer samarbeid 

   Baklien , Bergljot (Journal article, 2009)
   Barnevernet mottar få bekymringsmeldinger fra skoler og barnehager. Denne artikkelen går bakenfor spørsmålene om hvem som har skylden eller ansvaret, og ser på samarbeidsbarrierene, hva de består i, og hvordan de kan bygges ...
  • Street-level alcohol policy: Assessing intoxication at drinking venues in Oslo 

   Buvik, Kristin; Baklien , Bergljot (Journal article, 2014)
   This article examines liquor inspectors' assessment of intoxication at drinking establishments in Norway. It draws upon Lipsky's theory of street-level bureaucrats (1980) to study a situation where laws and informal norms ...
  • Testkjøp på serveringssteder i Oslo sentrum. Nettrapport 

   Buvik, Kristin; Baklien , Bergljot (Research report, 2012)
   I oktober 2011 fikk skuespillere som spilte fulle kjøpe øl i 93 prosent av forsøkene på et utvalg utesteder i Oslo sentrum. I oktober 2012 var tallet redusert til 79 prosent, en reduksjon på 14 prosentpoeng. Testkjøpene ...
  • Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer 

   Rossow, Ingeborg; Pape, Hilde; Baklien , Bergljot (Research report, 2010)
   Alkoholrelaterte skader og problemer favner vidt og berører mange og ofte i alvorlig grad. Å begrense alkoholens skadevirkninger er derfor en viktig oppgave. I denne rapporten rettes søkelyset mot de viktigste tiltakene ...